فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

مهدي فولاديان

تصویر تست
تصویر تست

مهدي فولاديان

 به همه دار و ندارم زده ام چوب سياه

خشك و تر شعر و غزل قيمت يك پلك نگاه

سيب در دست ولي حيف كه حوايم نيست
كه براي دل او باز كنم باب گناه

 

گفته اي باز نمي ايي از اين راه ولي
مانده چشمم به در مانده دلم چشم به راه

من كه دورم ز رخت ساكن كنعان يا مصر
من كه در بند تو ام در ته زندان يا چاه

عشق مي ورزم و اميد كه اي سرو بلند
سايه ات باز بيافتد به سر اين كوتاه

به غزلرقص تو سوگند كه هموزن شديم
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن اي ماه