فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

من رنگ سبزم،جعفر ابراهیمی(شاهد)

من رنگ سبزم

سبز

من رنگ سبزم
برگ درختم
گاهی لباسم
بر بند رختم

من سبز هستم
رنگ بهارم
هم پیش گلها
هم پیش خارم

من رنگ گوجه
رنگ خیارم
من رنگ برگم
رنگ بهارم.

شاعر : جعفر ابراهیمی(شاهد)