فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

من دردم و نام غزه را از من پرس/سید مسعود علوی تبار

من/دردم و نام غزه را از من پرس
فریاد مدام غزوه را از من پرس
من آهم و من سوزم و من شعله غم
اندوه تمام غزه را از من پرس

سید مسعود علوی تبار