فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

من با تو ، تو با من،مصطفا رحماندوست

من با تو ، تو با من

من با تو ، تو با من
می بینم ، می بینی
خوش حالم ، خوش حالی
غمگینم ، غمگینی

چشمم را می بندم
چشمت را می بندی
هاهاها می خندم
هاهاها می خندی

می خوابم ، می خوابی
می نوشم ، می نوشی
گاهی که چیزی را
می پوشم ، می پوشی

آئینه من رفتم
اما تو می مانی
زیرا من جان دارم
اما تو بی جانی

مصطفا رحماندوست