فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

منوچهر کوهن

تصویر تست
تصویر تست

منوچهر کوهن 

 

                                                       ساک صبور

در انتظار مانده ام
            ساکی بسته ام
                  نشسته بر سنگ سرد ایوان

دری نیمه باز
              اطاقی خاموش
                          و دمی گرمای آغوش
تکان دست ها
            و آنگاه جوی جاری
                                      بر چهره ام
***
فصل ها می گذرند
                     تُند
                         خزانی و زرد
                                   سرد ، پر درد
و سنگ سیاه ایوان
     در فصول صبور و کبود
                    خا لی از هر سا ک
                            باز هم تنها می ماند
منتظر….
                              همچنان  در انتظار……

                                                      تهران -1372 شمسی