فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

منم خروس خوش صدا،عباس یمینی شریف

منم خروس خوش صدا

منم خروس خوش صدا/

من که به این قشنگیم/

با پر و بال رنگیم/

یکه خروس جنگیم/

قوقولی قوقو /

ببین ببین تاج سرم/

ببین ببین بال و پرم/

این قد و بالا را برم/

قوقولی قوقو/

منم خروس خوش صدا/

همیشه بانگ من به پا/

ببین مرا ببین مرا/

قوقولی قوقو/

دهم همیشه آب و دان/

به مرغ و جوجه ها نشان/

منم خروس مهربان/

قوقولی قوقو/

عباس یمینی شریف