فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

(مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان

ای بـــه ازل بـــوده و نـــابـــوده مـــاوی بـــه ابـــد زنــده و فـــرســـوده مـــادور جـنـیـبــت کـش فـرمـان تـسـتسـفـت فـلـک غـاشـیـه گـردان تــسـت…

ای بـــه ازل بـــوده و نـــابـــوده مـــاوی بـــه ابـــد زنــده و فـــرســـوده مـــا
دور جـنـیـبــت کـش فـرمـان تـسـتسـفـت فـلـک غـاشـیـه گـردان تــسـت
حـلـقـه زن خـانـه بــه دوش تــوایـمچــون در تــو حـلـقـه بــه گـوش تــوایـم
داغ تــــو داریـــم و ســــگ داغـــدارمــی نــپــذیــرنــد شــهــان در شــکــار
هـم تــو پــذیـری کــه زبــاغ تــوایـمقـــمــری طـــوق و ســـگ داغ تـــوایــم
بـی طـمـعـیم از همـه سـازنـده ایجــــز تـــــو نــــداریــــم نــــوازنــــده ای
از پـی تـسـت اینـهمـه امـید و بـیمهم تـو بـبـخـشـای و بـبـخـش ای کریم
چــاره مــا ســاز کــه بـــی داوریــمگــر تـــو بـــرانــی بـــه کــه روی آوریــم
این چه زبان وین چه زبان را نیستگـفـتــه و نـاگـفـتــه پــشـیـمـانـیـســت
دل ز کـجــا ویـن پــر و بــال از کـجـامـن کــه و تــعــظــیـم جــلـال از کــجــا
جـان بـه چـه دل راه درین بـحـر کرددل به چه گستاخی ازین چشمه خورد
در صـفـتــت گـنـگ فـرو مـانـده ایـممــن عــرف الــلــه فــرو خـــوانــده ایــم
چـون خجـلیم از سخن خـام خویشهـم تــو بــیـامــرز بــه انــعــام خــویـش
پـیش تـو گر بـی سـر و پـای آمدیمهــم بـــه امــیــد تـــو خـــدای آمــدیــم
یـارشــو ای مـونـس غـمـخــوارگـانچـــاره کــن ای چــاره بـــیــچــاره گــان
قـافـلـه شـد واپــســی مـا بــبــیـنای کــس مــا بــیـکــســی مــا بــبــیـن
بــر کـه پـنـاهـیـم تـوئی بـی نـظـیـردر کــه گــریــزیــم تــوئی دســتــگــیــر
جـز در تـو قـبـله نخـواهیم سـاخـتگــر نـنـوازی تــو کــه خــواهـد نـواخــت
دسـت چـنین پـیش کـه دارد کـه مازاری ازیــن بـــیــش کـــه دارد کـــه مــا
درگـذر از جــرم کــه خــوانـنـده ایـمچــاره مــا کــن کــه پـــنــاهــنــده ایــم
ای شــرف نــام نــظــامــی بــه تــوخــواجــگـی اوســت غــلـامـی بــه تــو
نـزل تــحــیـت بــه زبــانـش رســانمـعـرفـت خــویـش بــه جــانـش رسـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج