فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

مناجات در ثنا بر هستی آفریدگار گفتن و طلب داشتن توفیق بر گوهر توحید سفتن

ای جــهــان از صــفــت ذات تـــو پـــرعـالـم از حـجـت اثــبــات تــو پــرهیچ جا نیست که غوغای تو نیستپــرتــو روی دلـارای تــو نـیـسـتتــو چــنـیـن ظـ…

ای جــهــان از صــفــت ذات تـــو پـــرعـالـم از حـجـت اثــبــات تــو پــر
هیچ جا نیست که غوغای تو نیستپــرتــو روی دلـارای تــو نـیـسـت
تــو چــنـیـن ظــاهـر و مـا کـور بــصــرتـو چـنـین حـاضـر و مـا دور نـگـر
نــور تــو گــر نــبــود مــا چــه کــنـیـمچـشـم بـینـا دل دانـا چـه کـنیم
نـیـســت از غــایـت کــوتــه نــظــریخـبــر مـا ز تـو جـز بــی خـبــری
گـر چــه جــامـی بــود از بــیـخـبــرانچـه شـود گـر بـه طـفـیل دگـران
بـخشی از هستی خویشش خبـریبندی از طاعت خویشش کمری
در دلـــش تـــخـــم هــدایــت کـــاریبــر گــلـش ابــر عــنـایـت بــاری
مـهـرش از مـهـره گــل بــگــشــایـیزنـگــش از چــهـره دل بــزدایـی
پــا بــه کــاشــانــه قــربــت نـهـیـشمـی ز مـیخـانـه وحـدت دهـیش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج