فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

دسـت بـگـشـاد و کـنـارانش گـرفـتهمچو عشق اندر دل و جانش گرفتدسـت و پـیشانیش بـوسیدن گرفتوز مــقــام و راه پــرســیــدن گــرفــتپـرس پرسان می کشیدش تا …

دسـت بـگـشـاد و کـنـارانش گـرفـتهمچو عشق اندر دل و جانش گرفت
دسـت و پـیشانیش بـوسیدن گرفتوز مــقــام و راه پــرســیــدن گــرفــت
پـرس پرسان می کشیدش تا بـصدرگـفـت گـنـجـی یـافـتــم آخـر بــصـبــر
گــفــت ای نــور حــق و دفــع حـــرجمــعــنـی الــصــبــر مـفــتــاح الــفــرج
ای لــقــای تـــو جـــواب هــر سئوالمشکل از تو حل شود بـی قیل و قال
تـرجـمـانـی هرچـه مـا را در دلـسـتدسـتـگیری هر کـه پـایش در گلسـت
مـرحـبــا یـا مـجـتــبــی یـا مـرتـضـیان تــغـب جــاء الـقـضـا ضـاق الـفـضـا
انت مـولـی الـقـوم مـن لـا یشـتـهیقـــد ردی کـــلـــا لئن لـــم یـــنـــتـــه
چون گذشت آن مجلس و خوان کرمدسـت او بــگـرفـت و بــرد انـدر حــرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج