فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

معراج پیغمبر اکرم

چــون نـگــنـجــیـد در جــهـان تــاجــشتــخــت بــر عــرش بــســت مـعــراجــشســر بـــلــنــدیــش راز پــایــه پــســتجـــبـــرئیـــل آمـــده بـــراق …

چــون نـگــنـجــیـد در جــهـان تــاجــشتــخــت بــر عــرش بــســت مـعــراجــش
ســر بـــلــنــدیــش راز پــایــه پــســتجـــبـــرئیـــل آمـــده بـــراق بـــه دســـت
گــفـــت بـــر بـــاد نــه پـــی خـــاکـــیتــــا زمـــیـــنـــیـــت گـــردد افــــلـــاکـــی
پــاس شــب را ز خــیـل خــانـه خــاصتـــوئی امــشـــب یــتـــاق دار خـــلـــاص
ســرعــت بــرق ایــن بــراق تــراســتبـرنـشـین کـامـشـب این یـتـاق تـراسـت
چـــونـــکـــه تـــیـــر یـــتــــاقـــت آوردمبــــه جــــنــــیــــبـــــت بــــراقــــت آوردم
مــهــد بـــر چــرخ ران کــه مــاه تــوئیبــــر کـــواکـــب دوان کـــه شـــاه تـــوئی
شــش جــهـت را ز هـفــت بــیـخ بــرآرنـــه فـــلـــک را بـــه چـــار مـــیـــخ بـــرآر
بــگــذران از ســمــاک چــرخ ســمــنـدقـــدســـیــان را درآر ســـر بـــه کــمــنــد
عــطــر ســایـان شــب بــه کـار تــوانـدســـبـــز پـــوشــان در انــتـــظــار تـــوانــد
نـــازنـــیــنـــان مـــصـــر ایــن پـــر کـــاربـــر تـــو عــاشــق شــدنــد یــوســف وار
خــیــز تــا در تــو یـک نــظــاره کــنــنــدهــم کــف و هــم تـــرنــج پـــاره کــنــنــد
آســمــان را بـــه زیــر پــایــه خــویــشطــره نــو کــن ز جــعــد ســایـه خــویـش
بــگــذران مــرکــب از ســپــهـر بــلــنـددرکـــش ایــوان قـــدس را بـــه کـــمــنــد
شــبــروان را شــکـوفـه ده چــو چــراغتـــازه روبـــاش چـــون شـــکــوفـــه بـــاغ
شب شب تست و وقت وقت دعاستیافت خـواهی هرآنچـه خـواهی خـواست
تــازه تــر کــن فــرشــتــگــان را فــرشخــیــمــه زن بـــر ســریــر پـــایــه عــرش
عـــرش را دیـــده بــــرفـــروز بـــه نـــورفــــــرش را شــــــقـــــه در نـــــورد ز دور
تــاج بــسـتــان کـه تــاجــور تــو شـدیبــر ســرآی از هـمـه کـه سـر تــو شـدی
ســـر بـــرآور بـــه ســر فــراخـــتـــنــیدو جــهــان خــاص کــن بــه تــاخــتــنــی
راه خـــویــش از غــبـــار خـــالــی کــنعـــــزم درگـــــاه لـــــایـــــزالـــــی کـــــن
تـــا بـــه حـــق الــقـــدوم آن قـــدمــتبـــر دو عـــالـــم روان شـــود عـــلـــمــت
چــون مــحــمــد ز جــبـــرئیــل بـــه رازگـــوش کـــرد ایــن پـــیــام گـــوش نـــواز
زان ســخــن هــوش را تـــمــامــی دادگــــوش را حــــلـــقــــه غــــلـــامـــی داد
دو امــیــن بـــر امــانــتـــی گـــنــجـــورایــــــن ز دیـــــو آن ز دیـــــو مــــــردم دور
آن امــــیــــن خــــدای در تــــنــــزیــــلوایــن امــیــن خـــرد بـــه قــول و دلــیــل
آن رســانــد آنــچــه بــود شــرط پــیـامویـن شــنــیــد آنــچــه بــود ســر کــلــام
در شـــب تـــیــره آن ســـراج مـــنــیــرشـــد ز مـــهـــر مـــراد نـــقـــش پـــذیـــر
گــردن از طــوق آن کــمــنــد نــتــافــتطــوق زر جــز چــنــیـن نــشــایـد یـافــت
بـــرق کــردار بـــر بـــراق نــشــســـتتـــازیــش زیــر و تـــازیــانــه بـــه دســـت
چــــون در آورد در عــــقـــابــــی پــــایکــبــک عــلـوی خــرام جــســت ز جــای
بـــــرزد از پـــــای پـــــر طــــاووســـــیمــاه بـــر ســـر چـــو مــهــد کــاووســـی
مـی پــریـد آنـچـنـان کـزان تــک و تــابپـــر فــکــنــد از پـــیــش چــهــار عــقــاب
هــرچـــه را دیــد زیــر گــام کــشـــیــدشــب لـگـد خــورد و مـه لـگـام کــشــیـد
وهــم دیــدی کــه چــون گــذارد گــام؟بــرق چــون تــیــغ بــر کــشــد ز نــیــام؟
ســرعــت عــقــل در جـــهــانــگــردی؟جــــنــــبــــش روح در جــــوانـــمــــردی؟
بـــود بـــاراهــواریــش هــمـــه لـــنـــگبــا چـنـیـن پــی فـراخـیـش هـمـه تــنـگ
بــا تــکـش ســیـر قـطـب خــالـی شـدگــر جـــنــوبـــی و گــر شــمــالــی شــد
در مــســـیــرش ســـمــاک آن جـــدولکــــاه رامــــح نــــمــــود و گــــاه اعـــــزل
چــون مـحــمـد بــه رقــص پــای بــراقدر نــبـــشــت ایــن صــحــیــفــه را اوراق
راه دروازه جــــــهـــــان بــــــرداشـــــتدوری از دور آســـــمــــان بـــــرداشـــــت
مـــی بـــریــد از مـــنـــازل فـــلـــکـــیشــاهــراهــی بـــه شــهــپـــر مــلــکــی
مــاه را در خـــط حـــمــایــل خـــویــشداد ســر ســبــزی از شــمـایـل خــویـش
بـــر عــطـــارد ز نــقــره کــاری دســـترنــگـــی از کـــوره رصـــاصـــی بـــســـت
زهــــره را از فــــروغ مــــهــــتــــابــــیبـــرقــعــی بـــرکــشــیــد ســیــمــابـــی
گــرد راهــش بـــه تــرکــتــاز ســپــهــرتــــاج زریـــن نـــهـــاد بــــر ســـر مـــهـــر
سـبــز پــوشـیـد چــون خـلـیـفـه شـامســرخ پــوشــی گــذاشــت بـــر بــهــرام
مــشــتــری را ز فــرق ســر تـــا پـــایدردســر دیـد و گــشــت صــنــدل ســای
تــاج کـیـوان چــو بــوســه زد قــدمـشدر ســـواد عـــبـــیــر شـــد عـــلـــمـــش
او خــرامــان چـــو بـــاد شــبـــگــیــریبـــرهــیــونــی چـــو شـــیــر زنــجـــیــری
هــم رفــیــقــش ز تـــرکــتـــاز افــتـــادهـــم بـــراقـــش ز پـــویـــه بـــاز افـــتـــاد
مـــنــزل آنـــجـــا رســـانـــد کـــز دوریدیــــد در جـــــبـــــرئیــــل دســــتـــــوری
ســـر بـــرون زد ز مــهــد مــیــکـــائیــلبــــه رصــــدگــــاه صــــوراســــرافــــیـــل
گـشـت از آن تــخــت نـیـز رخـت گـرایرفــرف و ســدره هـردو مــانــد بــه جــای
هـمـرهـان را بـه نـیـمـه ره بــگـذاشـتراه دریـــای بــــی خــــودی بــــرداشـــت
قـطـره بـر قـطـره زان مـحـیـط گـذشـتقــطــر بــر قــطــر هـر چــه بــود نـوشــت
چــون درآمــد بـــه ســاق عــرش فــرازنــردبـــان ســـاخـــت از کـــمـــنــد نــیــاز
ســــر بــــرون زد ز عــــرش نـــورانـــیدر خـــطـــرگـــاه ســـر ســـبــــحـــانـــی
حــیـرتــش چــون خــطــر پــذیـری کـردرحـــمـــت آمـــد لـــگـــام گـــیــری کـــرد
قــــاب قــــوســــیـــن او در آن اثــــنــــااز دنـــــی رفــــــت ســــــوی او ادنـــــی
چــــون حــــجــــاب هـــزار نـــور دریـــددیـــده در نـــور بـــی حـــجـــاب رســـیــد
گــامــی از بـــود خـــود فـــراتـــر شـــدتــــا خـــدا دیـــدنـــش مـــیـــســـر شـــد
دیـد مـعــبــود خــویـش را بــه درســتدیـده از هـر چــه دیـده بــود بــشــســت
دیــده بــر یـک جــهــت نــکــرد مــقــامکـز چــپ و راســت مـی شـنـیـد ســلـام
زیر و بـالا و پـیش و پـس چـپ و راستیک جهت گشت و شش جهت برخاست
شـش جـهـت چـون زبــانـه تـیـز کـنـد؟هــم جــهــان هـم جــهــت گــریـز کــنــد
بـــی جــهــت بـــا جــهــت نــدارد کــارزیـن جــهـت بــی جـهـت شـد آن پــرگـار
تــا نـظــر بــر جــهـت نـقـاب نـبــســتدل ز تــشــویــش و اضــطــراب نــرســت
جــهـت از دیـده چــون نـهـان بــاشــد؟دیــدن بـــی جـــهــت چـــنـــان بـــاشـــد
از نــبـــی جــز نــفــس نــبـــود آنــجـــاهــمــه حــق بــود و کــس نــبــود آنــجــا
هـمــگــی را جــهـت کــجــا ســنــجــددر احـــاطــت جـــهــت کــجـــا گــنــجـــد
شـربـت خـاص خـورد و خـلـعـت خـاصیــافـــت از قـــرب حـــق بـــرات خـــلــاص
جــامـش اقـبــال و مـعــرفــت ســاقـیهــیــچ بـــاقـــی نـــمـــانـــد در بـــاقـــی
بـــــــامــــــدارای صــــــد هــــــزار درودآمـــــــــد از اوج آن مـــــــــدار فــــــــــرود
هــــرچـــــه آورد بـــــذل یــــاران کــــردوقــــف کــــار گــــنــــاهــــکــــاران کــــرد
ای نـظـامـی جــهـان پــرسـتــی چـنـدبـــر بـــلــنــدی بـــرای پــســتــی چــنــد
کــوش تــا مــلــک ســرمــدی یــابـــیوان ز دیــــن مــــحـــــمــــدی یــــابـــــی
عـــقـــل را گــر عـــقــیــده دارد پـــاسرســتـــگــاری بـــه نــور شــرع شــنــاس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج