فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

معارضه حکیم و لئیمی که صورت این چون سیرت آن آراسته بود و صورت آن چو سیرت این ناپیراسته

حــکــیـمــی نــه بــر صــورت دلــپــســنــدز سـرمـایـه حـسـن نـابـهـره مـنـدز حـــد تـــنـــاســـب بــــرون پـــیـــکـــرشبــه هـم نـامـلـایـم ز پـا …

حــکــیـمــی نــه بــر صــورت دلــپــســنــدز سـرمـایـه حـسـن نـابـهـره مـنـد
ز حـــد تـــنـــاســـب بــــرون پـــیـــکـــرشبــه هـم نـامـلـایـم ز پـا تـا سـرش
قـدی راسـت چـون همت سـفـلـه پـسـترخی همچو زلف بتان پر شکست
ز آســـیــب لــنــگـــیــش پـــا پـــر خـــلــلز نـیـروی گـیـرایـیـش دسـت شـل
ز قــــوت تــــهـــی حــــقـــه مـــشــــت اوبـه فـرمـان او نی یک انـگـشـت او
فـــضـــولــی بـــدو گــفـــت دور از قــبـــولکـه ای طـبـع دانا ز شـکـلت ملول
بــدیـن شـکـل نـاخـوش ز حـکـمـت مـلـافنـدیده کـس از تـیره گـل آب صـاف
هر آن میوه کش نیست خوش رنگ و بویز شـیرینی طـعم او دسـت شـوی
بــه چــشــم عــنــایـت مــشــو نــاظــرشکـه عـنـوان بــاطـن بـود ظـاهـرش
بــخــنــدیــد از آن هــرزه گــویـی حــکــیـمبـدو گفـت کـای هرزه گوی سـلیم
ز مـن ایـن هـنـر بــس کـه جـان کـاسـتــمبــه نـقـش حـقـایـق دل آراسـتــم
مـصـیـقـل شــد آیـیـنـه ســان ســیـنـه امدو عــالــم مــصــور در آیــیــنــه ام
ز مـــن یــافـــت اجـــنــاس عـــالـــم نــویشـدم عـالـمـی نـو ولـی مـعـنـوی
بــه تــکــمـیـل مـعــنـی کــه مـقــدور بــودقــصــور تــکـاســل ز مـن دور بــود
چــو تــحــســیـن صـورت بــه تــدبــیـر مـننـیـامـد مـزن طـعـن تــقـصـیـر مـن
بـه صـنـع از تـو گـر طـعـنه ای راجـع اسـتبه تحقیق آن طعنه بـر صانع است
بــه ایـن طــعــنـه کــم ده زبــان را گـشــادمـده خـرمـن دین و دانـش بـه بـاد
بـــیــا ســـاقــی آن بـــاده عــیــب شــویکه از خم فتـاده بـه دست سبـوی
بـــده تـــا دمــی عــیــب شــویــی کــنــمدرون فـارغ از عـیـب جــویـی کـنـم
بــیــا مــطــرب و پــرده ای خــوش بــســازوز آن پـرده کن چـشـم عـیبـم فراز
کــه تــا گــردم از عــیـبــجــویـی خــمـوششوم بـر سـر عیب ها پـرده پـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج