فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

مشهورترين دعاي ما يا مهديست (صادق جعفری)

صادق جعفری

مشهورترين دعاي ما يا مهديست

فرمانده و مقتداي ما يا مهديست

اينجا همگي به نام او مي‌گذرند

اسم شب كوچه‌هاي ما يا مهديست

 

نكردي آشكارا خلوتت را

دوباره من غريبم قربتت را

خدا امروز هم در دفتر عشق

موجه كرد گويا غيبتت را