فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

مرده هم بي گمان دلي دارد (راشد انصاری)

راشد انصاری

عشق مرده
مرده هم بي گمان دلي دارد
مثل ما «زيد» خوشگلي دارد

در كنار پري وشان! در قبر
هر شب جمعه محفلي دارد!
با «شهين» و «مهين» آن دنيا
روز و شب عيش كاملي دارد
هر زماني كه مي شود دلتنگ
لب دريا و ساحلي دارد
مرده هم آدم است در واقع!
رفقاي اراذلي دارد
چون تمام مجردان اوهم،
در امورش مشاكلي دارد
شام اگر مرغ يا كه جوجه نبود
ساندويج فلافلي دارد
غالباً در حجاب و پوشش خود
مطمئناً مسايلي دارد
نه پليسي كه يقه اش گيرد
نه محل مرد جاهلي دارد
ما كه بي مسكنيم! اما او
خوش به حالش كه منزلي دارد!
با رفيقان شاعرش هر شب
فاعلاتن مفاعلي دارد