فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

مدح خواجه عمید ابومنصور سیداسعد گوید

نـیـگــلــون پــرده بــرکــشــیـد هـوابــاغ بــنــوشــت مــفــرش دیـبــاآبــدان گـشـت نـیـلـگـون رخــسـارو آسـمان گشت سیمگون سیماچـون بـلور شکستـه، بـ…

نـیـگــلــون پــرده بــرکــشــیـد هـوابــاغ بــنــوشــت مــفــرش دیـبــا
آبــدان گـشـت نـیـلـگـون رخــسـارو آسـمان گشت سیمگون سیما
چـون بـلور شکستـه، بـستـه شودگـــر بــــرانـــدازی آب را بــــهـــوا
لــوح یــاقــوت زرد گــشــت بــبــاغبــر درخــتــان صــحــیـفــه مـیـنـا
بــیـنـوا گــشــت بــاغ مــیـنــا رنـگتــــا درو زاغ بــــرگــــرفــــت نـــوا
مـــطـــرب بـــیـــنـــوا نـــوا نـــزنـــداندر آن مجـلسـی که نیسـت نوا
گر نه عاشق شدست برگ درختاز چه رخ زرد گشت و پشت دوتا
بــاد را کــیـمـیـای ســوده کــه دادکــه ازو زر ســـاو گــشــت گــیــا
گــر گــیـا زرد گــشــت بــاک مــداربـس بـود سـرخ روی خـواجـه مـا
خـواجـه سـید اسـعد آنکه ازوسـتهرچـه سعدسـت زیر هفت سما
آنـکــه بــا رای او یـکــیـســت قــدرآنـکـه بــا امـر او یـکـیـسـت قـضـا
زیــر تــدبــیـر مــحــکــمــش آفــاقزیــر اعـــلــام هــمــتـــش دنــیــا
تــا بــدریـا رســیـد بــاد ســخــاشدر شـکـســتــســت زایـش دریـا
کــل جـــودســـت دســت او دایــموان دگــر جــودهــا هــمــه اجــزا
هــر کــه امــروز کــرد خـــدمــت اوخــدمــت او مــلــک کــنــد فــردا
هـر کـه خــالـی شـد از عـنـایـت اوعــالــم او را دهـد عــنــان عــنــا
ز ایــرانــرا ســرای او حـــرمــســتمــســنـد او مــنـا و صــدر صــفــا
هـر کـه تــنـهـا شـود ز خــدمـت اواز هـمــه چــیـزهـا شــود تــنــهـا
آفــــریــــن خــــدای بـــــاد بـــــر اوکــافــریــن را بــلــنــد کــرد بــنــا
بــا بـهـا گـشـت صـدر و بـالـش ازوکــه ثــنـا زو گــرفــت فــر و بــهـا
او کـــنـــد فـــرق نـــیــک را از بـــداو شــنـاســد صــواب را ز خــطــا
خــاطــر مــن مــگــر بــمــدحــت اونــدهـد بــر مــدیـح خــلــق رضــا
گــرچــه دورم بــتــن ز خــدمــت اونـکــنـم بــی بــهـانـه رســم رهـا
هـر زمـان مـدحـتــی فـرسـتــم نـوای رســانــنــده زود بــاش هــلــا
ای سـزاوارتــر بــمـدح و ثــنـاسـتجـهـد کـن تـا رسـد سـزا بــسـزا
ای سـتـوده خـوی سـتـوده سخـنای بــلــنـد اخــتــر بــلـنـد عــطــا
گــر بــخــدمــت نــیــامــدم بــر تــوعــذر کــی تــازه رخ نــمــود مــرا
تـــا ز درگــاه تـــو جــدا گــشــتـــمهـر زمـانـی مـرا غـمـیسـت جـدا
فــرقــت پـــرده تـــو گــشـــت مــراپــرده ای بـــر دو دیــده بـــیــنــا
من بـه مدح و دعا ز دسـتـم چـنگگـر بـسـنـده کـنی بـمـدح و دعـا
تـــا نــمـــازســـت مـــایــه مؤمـــنتــا صـلـیـبــسـت قـبــلـه تــرسـا
شـادمـان بـاش و بـخـتـیـار و عـزیـزجـــاودان، کـــامـــران و کـــامــروا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج