فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

مجلس ضربت زدن،بهرام بیضایی

تصویر تست

مجلس ضربت زدن،بهرام بیضایی

مجلس ضربت زدن
نویسنده: بهرام بیضایی
تهران – روشنگران و مطالعات زنان – چاپ 3 – 1391
 
یکی از نمایشنامه های استاد مسلم تئاتر ایران؛ بهرام بیضایی است که با زبانی فاخر به طرح سؤالی اساسی در مورد نشان دادن یا ندادن چهرۀ مقدسین بر صحنۀ تئاتر می پردازد و مسائل تاریخی را با معضلات روز جامعه به قیاس گذاشته و تکرار تلخ تاریخ را در جای جای متن نشان داده و یادآور می شود. نمایشنامۀ بسیار خوبی است که خواندن آن را مؤکد پیشنهاد می کنم.