فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

مثنوی دیگر بحر هزج

بگرفت به چنگ چنگ و بنشستبنواخت به شست چنگ را شست***فـرخـار بـزرگ و نـیـک جـایـیـسـتکــان مــوضــع آن بــت نـوایـیـســت***نه کـفـشـگری کـه دوخـتـسـتـین…

بگرفت به چنگ چنگ و بنشستبنواخت به شست چنگ را شست
***
فـرخـار بـزرگ و نـیـک جـایـیـسـتکــان مــوضــع آن بــت نـوایـیـســت
***
نه کـفـشـگری کـه دوخـتـسـتـینـه گــنــدم و جــو فــرو خــســتــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج