فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

متفرقات – قسمت دوم

جــوش ســودا ز ســرم عــقــل گـرانـبــار گـرفــتایـن چــنـیـن گـل نـتــوان از ســر دســتــار گـرفــتچــمـن آرای مـرا حــاجــت در بــســتــن نـیـسـتجــ…

جــوش ســودا ز ســرم عــقــل گـرانـبــار گـرفــتایـن چــنـیـن گـل نـتــوان از ســر دســتــار گـرفــت
چــمـن آرای مـرا حــاجــت در بــســتــن نـیـسـتجـــوش گــل راه تـــمــاشـــایــی گــلــزار گــرفـــت
***
دل بــه مـنـت ز مـن آن یـار جــفــاکــیـش گـرفــتگــل بــه رغــبــت نـتــوان از کــف درویـش گــرفــت
کــم خــود گــیـر کــه انـگــشــت نـمـا مـی گــرددهر کـه چـون ماه درین حـلـقـه کـم خـویش گـرفـت
***
(دلــم ز ســیـنـه بــه آن زلــف تــابــدار گــریـخــتز چـــارمــوجـــه غـــم در دهــان مــار گـــریــخـــت)
(خـوشـا کسـی که ازین سـایه های پـا بـه رکـاببـــه زیــر ســـایــه آن ســـرو پـــایــدار گــریــخـــت)
***
مــرا گــشــایــش خــاطــر ز دامــگــاه بــلــاســتکـــمــنــد وحـــدت مــن چـــارمــوجـــه دریــاســـت
گـــره ز کـــار کـــریـــمـــان گـــشـــاده گـــردد زودحـــبـــاب نــیــم نــفــس بـــار خـــاطــر دریــاســت
گـریـخـتــیـم بــه خــاک از سـپــهـر و غـافـل ازیـنکـه خــاک، تــخــتــه مـشـق مـحــرران قـضـاســت
***
ســیـاه روی کــتــاب از ورق شــمــاری مــاســتشــبــی کـه صـبــح نـدارد ســیـاهـکـاری مـاســت
ز شـوق، جــسـم گـران را چـنـان سـبــک کـردیـمکــه وقــت فــکــر، ردیـف فــلـک ســواری مـاســت
***
تــرا کـه پــنـبــه گـوش شــعـور ســیـمـاب اســتنـفـس کـشـیـدن مـحــشـر فـسـانـه خــواب اسـت
هــــوای وادی غــــفــــلــــت رطــــوبــــتــــی داردکـه پــای ریـگ روان در شــکــنـجــه خــواب اســت
***
زبــــان شـــانـــه درازســــت بــــر ســـر عـــالـــمبـه ایـن کـه خـدمـت زلـف تـو حـق شـمـشـادسـت
جــفــای چــرخ فــلــک را هــم از تـــو مــی دانــمکـه شـوخ چــشـمـی طـفـلـان گـنـاه اسـتــادسـت
***
دل آرمــیــده بــود گــفــتــگــو چــو هــمــوارســتچــمــن صــحــیـح بــود تــا نـســیـم بــیـمــارســت
ز ســـایــه روی زمـــیــن را کـــبـــود مــی ســـازدز نــاز بـــس کــه نــهــال قـــدش گــرانــبـــارســـت
***
ســتــاره ســحــر عـشــق چــشــم بــیـدارســتغـــبـــار لــشـــکـــر غـــم نــالــه شـــرربـــارســـت
دلی که نیسـت در او شور عشـق، ناقوس اسـترگــی کــه نــیـســت در او پــیـچ تــاب، زنــارســت
قــــدم ز دایـــره خــــود بــــرون مــــنــــه صــــائبکـه حــصــن عــافــیـت نـقــطــه خــط پــرگـارســت
***
تـــرا کـــه خـــط بـــنــاگــوش ابـــجـــد نــازســـتچــه وقـت تــوبــه حــسـن کـرشـمـه پــردازســت؟
دو چــشــم والــه قــربــانـیـان پــس از تــســلـیـمدو شــاهــدســت کــه انــجـــام بـــه ز آغــازســت
***
کــلــام تــلــخ جــبــیــنــان حــلــاوت آمــیــزســتزمــیـن هـنـد بــه آن تــیـرگــی شــکــرخــیـزســت
خــدا غـنـی اســت ز عــصــیـان مـا ســیـه کـارانطـبــیـب را چــه زیـان از شـکـسـت پــرهـیـزسـت؟
***
تــبــسـمـی کـه دهـد یـار ازان دهـن جــان اسـتمـیـی کـه بـوسـه بــر آن لـب زد آب حـیـوان اسـت
دمی که بی سخن عاشقی است شمشیرستدلـی کــه آب ز تــیـغــی نـخــورده پــیـکــان اســت
***
سـخـن بـلـند چـو گـردد بـه وحـی مـقـرون اسـتاتـــاقــه ســـر مــصــحـــف کــلــام مــوزون اســـت
بـــرات وعـــده مـــی کـــهــنــگـــی نــمــی دانــدکــه وعــده مــی گــلــرنــگ دعــوی خـــون اســت
***
ز نــالــه ام در و بـــام قــفــس نــگــاریــن اســـتز گـــریــه ام چـــمـــن روزگـــار رنـــگـــیـــن اســـت
خـزان نـسـیـم بـرون رانـده ای اسـت از چـمـنـشبـــهــار نــســخــه آن پـــنــجـــه نــگــاریــن اســت
بـه نـامـه حـسـرت آغـوش خـود چـه بــنـویـسـم؟کـه ایـن کـتــاب مـنـاســب بــه خــانـه زیـن اســت
چــنــان بــه بــســتــر آســودگــی نـهـم پــهـلــو؟مـرا کـه خــواب پــریـشــان بــه زیـر بــالـیـن اســت
***
هـزار گـرگ هـوس در کـمـیـن عـصـمـت تــوســتچـه وقت رفتـن صـحـرا و سـیر و صحـبـت تـوسـت؟
ز خــــط مـــگـــوی بــــرات مـــســــلـــمـــی دارمهـــنـــوز اول جــــوش بــــهـــار آفــــت تــــوســــت
زبـــان تـــهــمــت یــک شــهــر را ســـخـــن دادنگـنـاه خــامـشـی شــعـلـه هـای غـیـرت تــوســت
***
حــیـرتــکــده چــشــم مــرا خــواب نـدیـده اســتافـــتــــادگـــی اشـــک مـــرا آب نـــدیـــده اســــت
کـم لـاف ز همـچـشـمی اش ای آهوی وحـشـیایـن طـرز نـگـه چـشـم تـو در خـواب نـدیـده اسـت!
***
بـر سـبـزه خـط تـکـیه مـکـن مـوج سـرابـی اسـتهـر حـلـقـه پــی رفـتـن حـسـن تـو رکـابــی اسـت
گـــــر آه بــــــرآرد ز دل هـــــر دو جـــــهـــــان دوددر پــیـش سـیـه مـسـتــی او دود کـبــابــی اسـت
***
اندیشـه ز مـسـتـی نکـند هر کـه شـرابـی اسـتکآبــادی ایـن طــایــفــه مــوقــوف خــرابــی اســت
آن را کــه بــه انـگــشــت تــوان عــیـب شــمـردندر عــالــم انــصــاف ز مــردان حــســابــی اســت!
***
اربـاب همم را چـه غـم از بـی پـر و بـالی اسـت؟بــال و پــر ایـن طــایـفــه از هـمـت عــالــی اســت
نــفــریــن بـــود از دســت دعــا رزق بـــخــیــلــانتــکــبــیـر فــنـا فــاتــحــه ســفــره خــالــی اســت
***
جــز گـوشـه مـیـخــانـه مـرا جــای دگـر نـیـســتچــون خــم ز خــرابــات مـرا پــای ســفـر نـیـســت
بـــا تــلــخــی هــجــران بــســرآریــم کــه نــی راجــز بــنـد گـران حــاصـلـی از قـرب شـکـر نـیـسـت
چــــون آیـــنـــه آب خــــضــــر زنـــگ نـــگـــیـــرد؟در دور عــقــیـق لــب او تــشــنـه جــگــر نـیـســت
***
جــز نـام تــو بــر لــوح دلــم هـیـچ رقــم نـیـســتدر نـامـه مـا یـک ســر مـو ســهـو قــلــم نـیـســت
مــا خــود ســر طــومـار شــکــایـت نـگــشــایـیـمخـودگـوی، فـرامـوشـی احـبــاب سـتــم نـیـسـت؟
بـــر نــامــه ســـودازدگـــان نــکـــتـــه نــگــیــرنــدداریـم جــوابــی کــه بــه دیـوانــه قــلــم نــیـســت
***
اربــاب حــیــا را لــب نــانــی ز جــهــان نــیـســتروزی ز دل خــود خــورد آن را کــه زبــان نــیــســت
(یــاری کـــه نـــگـــیــرد دلـــش از دوری مـــنـــزلدر وادی تــجــریــد بــه جــز ریــگ روان نــیــســت)
***
در چــشــم و دل پــاک ز دنـیـا خــبــری نـیـســتدر عــالــم حــیـرت ز تــمــاشــا خــبــری نــیـســت
آســــوده بــــود ســــرو ز بــــی طـــاقـــتــــی آبایـن ســر بــه هــوا را ز تــه پــا خــبــری نــیـســت
***
هـر کـس طـمـع روی دل از مـردم خــس داشــتامـیـد شــکــرخــنـد گـل از چــاک قــفــس داشــت
هــر کـــس کـــه دریــن دایــره از نــامــوران شـــدمـانند نگـین چـشـم بـه دسـت همه کـس داشـت
بــرگـشـت ز لـب جـان بــه تــن خـسـتـه دگـربــارتــا روی تــو آیـیــنــه مــرا پــیــش نــفــس داشــت
***
زاهـــدان را گـــوشـــه خــــلـــوت بــــس اســــتعـــــارفــــان را نــــشأه وحـــــدت بـــــس اســـــت
خــــاکــــســــاران بــــی نـــیـــازنـــد از لـــبــــاسســـایـــه را افـــتـــادگـــی زیـــنـــت بـــس اســـت
***
ای دل بـــــــــی درد، آزادی بـــــــــس اســــــــتایــــن هـــــمـــــه آزار مـــــا دادی بـــــس اســـــت
ســــــرفـــــرازی مـــــیـــــوه آزادگـــــی اســــــتســــرو خــــضــــر راه ایــــن وادی بـــــس اســــت
***
در چــشــم پــاکــبـــازان آن دلــنــواز پــیــداســتآیـیـنـه صـاف چــون شـد آیـیـنـه ســاز پــیـداســت
غــیــر از خــدا کــه هــرگــز در فــکــر او نــبـــودیهـر چــیـز از تــو گـم شــد وقـت نـمـاز پــیـداســت
(هـر چـنـد جــلـوه او بــیـرون ازیـن جــهـان اسـتدر آبـــهــای روشـــن آن ســـرونـــاز پـــیــداســـت)
***
ســرکــشــم ز ابـــر بـــهــاری گــذشــتــه اســتشــراب مــن از خــوشــگــواری گــذشــتــه اســت
چـــرا ابـــرویــت چـــون هــلـــالـــی نـــبـــاشـــد؟کــه عــمـرش بــه بــیـمـارداری گــذشــتــه اســت
***
غـــم پـــوشـــش بـــرونــم را گـــرفـــتـــه اســـتخــــیــــال نــــان درونــــم را گــــرفــــتــــه اســــت
ز فــــکــــر جــــامــــه و نــــان چــــون بــــرآیــــم؟کــــه بــــیـــرون و درونـــم را گـــرفــــتــــه اســــت
***
ای کــــه گــــفــــتــــی نــــگــــاه خــــیــــره تــــوپــــــرده شــــــرم از مــــــیــــــان بــــــرداشــــــت:
روی ازان روی مـــــــی تـــــــوان گـــــــردانـــــــد؟چـــشــم ازان چـــشــم مــی تـــوان بـــرداشـــت؟
***
زهـرســت بــی تــبــسـم شـیـریـن شـراب تــلـخبـــا بـــخــت شــور چــنــد تـــوان خــورد آب تـــلــخ
بــی مـی نـیـم شــکــفــتــه، هـمـانـا بــریـده انـدهــمــچــون پــیــالــه نــاف مــرا بـــا شــراب تــلــخ
***
شــــنـــیـــدم آنـــقــــدر از دوســــتــــان تــــلــــخکـــه شـــد شـــیــریــنــی جـــان در دهــان تـــلــخ
نــبـــاشـــد چـــشــم او بـــی زهــر چـــشــمــیبـــــود بـــــیــــمـــــار را دایــــم دهـــــان تـــــلـــــخ
***
زلـف مـشـکـیـن تـو سـر در دامـن مـحـشـر نـهـادخــط گــســتــاخ تــو لــب را بــر لــب کــوثــر نــهـاد
بـرنـمـی خـیـزد ز شـور حـشـر، یـارب بــخـت مـندر کـدامـین سـاعـت سـنگـین بـه بـالـین سـر نهاد
***
ســرو را از جــلــوه مــســتــانـه از جــا مــی بــردخــنــده او تــلــخــکــامــی را ز صــهـبــا مــی بــرد
قسـمت سوداگر بـیت الحـزن دسـت تـهی اسـتصــرفــه ســودای یــوســف را زلــیــخــا مــی بــرد
***
عــقــل را از مــغــز بــیـرون داغ ســودا مــی بــردجــذبــه خـورشـیـد شـبــنـم را بــه بــالـا مـی بــرد
نـوبــهـار مـغـفـرت از مـشــرب مـا ســرخ روســتابـــر رحـــمـــت آب از پـــیــمـــانــه مـــا مــی بـــرد
اگـر چـه بــاغ جــهـان از وفـای گـل خـالـی اسـتبـه تـن مـبــاد سـری کـز هـوای گـل خـالـی اسـت
اگــر بـــه کــنــج قــفــس راه بـــاغـــبـــان افــتـــدنمـی رود بـه زبـانـش کـه جـای گـل خـالـی اسـت
***
قـسـم بـه شـمع تـجـلی که پـرتـوش ازلی اسـتکـه عـشـق تــازه عـذاران بــهـار زنـده دلـی اســت
عــــــــزیـــــــزدار دل پــــــــاره پــــــــاره مــــــــا راکـه شـمـع را پــر پــروانـه مـصـحـف بــغـلـی اسـت
***
تـرا کـه بـرق بـلـا خـوشـه چـیـن خـرمـن نـیـسـتخــبــر ز حــال مـن و تــنـگـدســتــی مـن نـیـسـت
تــــرا رســــد بــــه غــــزال حــــرم ســــرافـــرازیکـه در قـلـمـرو چــیـن ایـن بــیـاض گـردن نـیـســت
***
خــــیــــال طــــره او در دل خـــــراب گــــذشــــتچـه مـوج بــود کـه مـسـتـانـه بــر حـبــاب گـذشـت
کـجــایـی ای نـفــس عــقــده ســوز بــاد ســحــرکــه عــمــر غــنـچــه مــا در تــه نـقــاب گــذشــت
***
مـرا بــه نـیـم تــبــســم خــراب کــرد و گــذشــتنـگــاه گـرم عــنـان را بــه خــواب کــرد و گــذشــت
فـــغـــان کـــه دولـــت پـــا در رکـــاب خـــوبـــی رادو چــشـم ظـالـم او صـرف خــواب کـرد و گـذشـت
***
تـــرخـــنــده از عـــرق بـــه مـــی نــاب زد رخـــتبـــاز ایــن چــه نــقــش بــود کــه بـــر آب زد رخــت
یــاقـــوت هـــای راز نـــهــان رنـــگ بـــاخـــتـــنـــدزیـــن آتــــشـــی کـــه در دل احـــبــــاب زد رخـــت
***
هـسـتــی نـمـانـد و در سـر پــوچ آرزو بــجــاسـتمـی شــد تــمـام و نـکـهـت او در کـدو بــجــاســت
دخــل جــهـان ســفــلــه نــگــردد بــه خــرج کــمچــنـدان کـه مـی بــرنـد بــه خـاک آرزو بــجــاسـت
***
ز اهـل سـخـن مـپـرس مـقـام سـخـن کـجـاسـتحـسـن غـریـب را کـه شـنـاسـد وطـن کـجـاسـت؟
زان شــعـلـه هـا کـه از دل پــروانـه ســر کـشـیـدروشـن نشـد کـه شـمـع درین انـجـمـن کـجـاسـت
***
مــا را بــهـشــت نـقــد، تــمـاشــای دلــبــرســتعـــمـــر دوبـــاره ســـایــه بـــالـــای دلـــبـــرســـت
کــج مــی کــنـد نـظــر بــه خــیـابــان بــاغ خــلــدچــشــمـی کـه مـحــو قـامـت رعـنـای دلـبــرســت
مـطــلـوب ازان اوســت کــه درد طــلــب ازوســتدلــبــر در آن دل اســت کــه جــویـای دلــبــرســت
***
چـون غـنـچـه گـر زبــان تــو بــا دل مـوافـق اسـتبـــر کـــایــنــات از تـــه ل خـــنــده لـــایــق اســـت
در وقـت صــبــح چــرخ نـفــس راســت مـی کـنـدیـعـنـی کـه غـمـگـســار جــهـان یـار صـادق اســت
***
مــوج خـــطــر ســفــیــنــه اهــل تـــوکــل اســتدر رهــگــذار راســت روان تـــیــغ کــج پـــل اســت
ز افـتــادگـی چـو شـبــنـم گـل نـیـسـتـم غـمـیـنچـــون پــــلـــه تـــرقـــی مـــن در تـــنـــزل اســـت
***
یـعـقـوب بــد نـکـرد کـه در هـجــر چـشـم بــاخـتدر قحـط حـسـن، چـشم گشودن چـه لازم اسـت؟
***
امــروز حــســن خــط بــه رخ او مـســلــم اســتیــاقــوت از شــکــســتـــه آن زلــف، درهــم اســت
در چـشـم داغ من که بـه ماتـم نشـسـتـه اسـتهــر نــاخــنــی اشــاره بـــه مــاه مــحـــرم اســت
***
نــرمــی حــصــار عــافــیـت جــان روشــن اســتاز مـــوم پـــشـــت آیــنــه بـــر کـــوه آهــن اســـت
قـانـع بــه دسـتـبــوس شـدن زان جـهـان حـسـناز بــحــر تــشــنـه را بــه قــلـم آب خــوردن اســت
***
نـاخـن بــه سـیـنـه ریـزی حـسـن هـلـال ازوسـتطـــرز نـــگـــاه کـــردن چـــشـــم غـــزال ازوســـت
شـیـرین بـه جـوی شـیـر بـرآمـیـخـت چـون شـکـرخـسـرو دلش خـوش اسـت که بـزم وصال ازوسـت
***
تــا عــارضــت ز آتــش مـی بــرفــروخــتــه اســتبــر آسـمـان سـتــاره خـورشـیـد سـوخــتــه اسـت
ای آتــش و سـپــنـد دگـر وقـت هـمـرهـی اسـتچـشـم بـدی بـه زخـم دلـم بــخـیـه دوخـتـه اسـت
***
زلـفـت کـه هـمـچـو شـام غـریبـان گـرفـتـه اسـتصــبـــح نــشــاط در تـــه دامــان گــرفــتـــه اســت
از دســت رســتـــخـــیــز حـــوادث کــجـــا رویــم؟مـــا را مــیــان بـــادیــه بـــاران گـــرفـــتـــه اســـت
(ایـن سـهـو بــیـن کـه دیـده حـق نـاشـنـاس مـنروی تــــرا بــــرابــــر قــــرآن گـــرفــــتــــه اســــت)
از ابـــر نــوبــهــار چــمــن جــان گــرفــتــه اســتگــلــزار رنـگ چــهـره مــســتــان گــرفــتــه اســت
از بـــس کــه نــوبــهــار بــه تــعــجــیــل مــی رودشـاخ از شـکـوفـه دسـت بـه دندان گـرفـتـه اسـت
***
از ســرد مـهـری آتــش شــوقـم فـســرده اســتروغـن تــلـف مـکـن بــه چــراغـی کـه مـرده اسـت
بــا مـشـتــری بــه چـیـن جـبــیـن حـرف مـی زنـدحــسـن تــو گـوشـمـال کـســادی نـخــورده اسـت
***
در جـوش خـلق کـعـبـه حـاجـات گم شـده اسـتدر تــوبــه شـکـســتــه خــرابــات گـم شـده اسـت
آن طــفـل مـشــربــیـم کـه در مـشــت خــاک مـابــس گــوهــر گــرامــی اوقــات گــم شــده اســت
***
خــال تــو ریـشـه در شـکـرســتــان دوانـده اسـتدر خــط سـبــز، شـهـپــر طـوطـی رســانـده اسـت
جــز خــط دل ســیــه کــه مــبــیــنــاد روز خــوشبــر شــمـع آفــتــاب کـه دامـن فــشــانـده اســت؟
***
دل بــی خــیــال طــایـر شــهــپــر بــریـده اســتبــی فــکــر روح پــای بــه دامـن کــشــیـده اســت
مــعــیـار آرمــیـدگــی مــجــلــس اســت شــمــعتــا دل بــجــاســت وضــع جــهــان آرمــیـده اســت
***
از پــســتــه تــو شـور مـلـاحــت چــکـیـده اســتصــبــح صــبــاحــت از گــل رویــت دمــیــده اســت
یــارب ز چـــشـــم زخـــم خـــمـــارش نــگـــاه داربـاغ از بـنـفـشـه سـرمـه مـسـتـی کـشـیده اسـت
***
آتــش ز شـرم خـوی تـو تــا سـر کـشـیـده اسـتخــود را بــه زیـر بــال ســمـنـدر کــشــیـده اســت
خــودبــیـن مــبــاش تــا بــه حــیــات ابــد رســیآیـیـنـه ســد بــه راه ســکــنــدر کــشــیـده اســت
***
دارد سـری بــه کـاکـل او هـر سـری کـه هـســتدربــنـد اوســت هـر دل غــم پــروری کــه هـســت
در حـــلـــقـــه اطـــاعـــت حـــق پـــایـــدار بـــاشتــا بــر رخــت گـشـاده شـود هـر دری کـه هـسـت
دنــیـا کــنــد بــه دل ســیـهــان مــیـل بــیـشــتــراز شـش جـهـت بـه هنـد رود هـر زری کـه هـسـت
***
(در زیــر آســمــان دل بــی اضــطــراب نــیـســتدر چـشـم مـا غـنـودگـیی هسـت، خـواب نیسـت)
(از روی گرم عشـق بـه جـوش اسـت خـون خـاکهــر چــنــد لــعــل را خــبــر از آفــتــاب نــیــســت)
(دســت تــهـی گــره نـگــشــایـد ز کــار خــویـشدر حــق خــود دعـای گـدا مـســتــجــاب نـیـسـت)
***
عــشــق تــرا بــه رونــق مــا احــتــیـاج نـیـســتایـن بــرق را بــه مـشــت گـیـا احــتــیـاج نـیـســت
در زیـــر بــــار مـــنـــت عــــریـــان تــــنـــی مــــرومــلــک تــجــردســت، قــبــا احــتــیــاج نــیــســت
***
بــر حــســن زود سـیـر بــهـار اعـتــمـاد نـیـســتبــر اعــتــدال لــیـل و نــهــار اعــتــمــاد نــیــســت
در چــارســوی جــســم مــزن خــیــمــه ثـــبـــاتبــر ابــر و بــرق و بــاد و غـبــار اعــتــمـاد نـیـســت
ایـمــن مــشــو ز فــتــنــه آن حــســن در نــقــاببـــر ابـــر و آفــتـــاب بـــهــار اعــتـــمــاد نــیــســت
***
در گــلــشــن وجــود ره بــوالــفــضــول نــیـســتبـــرگ خـــزان رســیــده او بـــی اصــول نــیــســت
داغ اســــت عــــشــــق از دل بــــی آرزوی مـــنخـون می خـورد کـریم چـو مـهمـان فـضـول نیسـت
***
بــر رنـگ عــصــمـت تــو مـی نـاب دســت یـافــتصـد حــیـف بــر کـتــان تــو مـهـتــاب دسـت یـافـت
نــگــذاشــت آشــنــایـی مــن چــیـن در ابــرویـتکــافــر بــه طــاق ابــروی مــحــراب دســت یـافــت
***
از مـا بــه گـفـتــگـو دل و جـان مـی تــوان گـرفـتایـن مــلــک را بــه تــیـغ زبــان مـی تــوان گــرفــت
مــا را بـــس اســت گــوشــه ابـــروی الــتـــفــاتایـن صــیـد رام را بــه کــمــان مــی تــوان گــرفــت
افـتــادگـی اســت چــاره خــصــم ســبــک عـنـانبـــا خـــاک پـــیــش آب روان مــی تـــوان گــرفـــت
***
تـــا چــنــد ز رســوا شــدن راز تـــوان ســوخــت؟از بــی تــهــی اشــک نــظــربـــاز تــوان ســوخــت
مــردیــم دریـن خــانــه دلــگــیــر قــفــس، چــنــداز شــوق هـم آغــوشــی پــرواز تــوان ســوخــت؟
واســوخــتــگــی شــیـوه مــا نــیـســت، وگــرنــهاز یــک ســـخـــن ســرد دل نــاز تـــوان ســوخـــت
گــر در گــذری از ســر یــک غــنــچــه تـــبـــســماز شــعــلــه غــیــرت دل اعــجــاز تــوان ســوخــت
***
رخــســاره گــلـرنـگ تــو گـلـزار بــهـشــت اســتخــط گــرد گــل روی تــو دیــوار بـــهــشــت اســت
طــــاعـــات ریـــایـــی اســــت کـــلـــیـــد در دوزخزاهـد بــه چــه سـرمـایـه خـریـدار بــهـشـت اسـت
***
رخـــســار تـــو شــاداب تـــر از لــالــه طــورســتشــبـــنــم گــل ســیــراب تـــرا دیــده شــورســـت
بــســیـار بــه از صــحــبــت ابــنـای زمــان اســتدر مـشــرب مـن، خــلـوت اگــر خــلـوت گــورســت
خـــواری ز طــمــع دور نــگــردد کــه عــصـــاکــشهــر چــنــد کــه در پــیـش بــود پــیــر و کــورســت
***
مـی بــی نـمـک صـحــبــت احـبــاب حـرام اسـتمـی چــیـسـت، گـر انـصـاف بــود آب حــرام اسـت
بـــا ســـاغــر شــبـــگــیــر، ســـراســر مــزه دارددر خـانـه نـشـسـتــن شـب مـهـتــاب حـرام اسـت
در مـــشـــرب مـــا جـــوهـــریـــان گـــهـــر وقـــتغــیــر از شــب آدیــنــه مــی نــاب حـــرام اســـت
***
آغـاز خــط آن شــوخ بــه عـشــاق رحــیـم اســتدر آخــــر بــــازار، فـــروشـــنـــده کـــریـــم اســــت
از جــلــوه بـــیــاســا کــه ز بـــیــداد خــزان ســروآزاد ازان اســـت کــه یــک جـــای مــقــیــم اســت
***
از وصـــل، مــلــال دل خـــرم نــمــکـــیــن اســـتدر دامــن گــل گــریـه شــبــنــم نـمــکــیـن اســت
بــی چــاشـنـیـی نـیـسـت شـکـرخــنـده شـادیامـــا روش گـــریــه مـــاتـــم نـــمـــکـــیـــن اســـت
***
روی دل این خـسـتـه بـه آن چـشم سخـنگوستچـون عـقـده مـرا چـشـم بـه آن گـوشـه ابــروسـت
تــا مــهــر خــمــوشــی زده ام بــر لــب گــفــتــاردر چـشـم من این دایره یک چـشـم سـخـنگوسـت
***
(راه ســخــنـم مـعـنـی بــســیـار گـرفـتــه اســتاز جــوش گـل ایـن رخــنـه دیـوار گــرفــتــه اســت)
(بــا صـاف ضـمـیـران بــه ادب بــاش کـه بــسـیـاراز آب گـــهــر آیــنـــه زنـــگـــار گـــرفـــتـــه اســـت)
(آن رهــرو افـــســـرده اســـاســـم کـــه مــکـــرردامـــان مـــرا ســـایــه دیــوار گـــرفـــتـــه اســـت)
***
***
از خـموشـی هر که سـر در جـیب فکرت می بـرددر ســخــن از دیـگــران گــوی ســعــادت مـی بــرد
آنـچــنـان کـز پــنـبــه مـی سـازنـد پــاک آیـیـنـه راخــامـشـی از ســیـنـه مـن گـرد کـلـفـت مـی بــرد
مـصــرع بــرجــســتــه در هـنـگــامـه دلـمـردگــانچــون چــراغ روز بــر پــروانــه حــســرت مــی بــرد
***
نــالــه بــلــبــل بــه بــال شــیــون مــا مــی پــردچــشـم شــبــنـم در هـوای گـلـشـن مـا مـی پــرد
آفـتــابــی هـســت در طــالـع شــبــســتــان مـرایـک دو روزی شــد کـه چــشـم روزن مـا مـی پــرد
از فــغــان مــا گــلــســتــانــت بــلــنـد آوازه شــدشــعــلــه حــســنـت بــه بــال دامـن مـا مـی پــرد
حـاصـل مـا تـنگـدسـتـان را بـه چـشـم کـم مبـینچــشـم بــرق از اشــتــیـاق خــرمـن مـا مـی پــرد
***
تــا بــه بــرگ ســبــز، خــط او چــمـن را یـاد کــردبـــاغــبـــان از خــرمــی گــل را مــبــارک بــاد کــرد
ســخــت جــانـان خــوب مـی دانـنـد قـدر یـکـدگـربـــیــســتــون فــریــادهــا در مــاتــم فــرهــاد کــرد
***
کــاوش مـژگـان او از بــس کـه دســت انـداز کــردصــفــحــه آیـیـنـه را چــون ســیـنـه شــهـبــاز کـرد
چــون نـگـردد آب حــیـوان در مـذاق خـضـر تــلـخ؟تـــیــغ او در مــاتـــم مــن زلــف جــوهــر بـــاز کــرد
***
نـالـه مـن بــزم عـشـرت را مـصـیـبــتــخــانـه کـرداشــک شــور مــن نـمــک در دیـده پــیـمــانـه کــرد
تـــازه شــد زخــم هــواداران، مــگــر بـــاد صــبـــازلـف مـشــکـیـن تــرا در دامـن خــود شــانـه کـرد؟
(در گلسـتـانی کـه روید دام چـون سـنبـل ز خـاکبــلــبــل دون هــمــت مــا مــیــل پــروازی نــکــرد)
***
بـوی خـون از غـنـچـه گـل بــر دمـاغـم مـی خـوردسـوده مـشـک از خـط ریحـان بـه داغـم مـی خـورد
زلف سـنبـل گر چـه شـد سـر حـلقـه آشـفـتـگـانپــیــچ و تــاب رشــک از دود چــراغــم مــی خــورد
روی گــرمــی هـرگــز از داغ نـمــکــســودم نـدیـدپـنـبــه گـر فـرصـت بــیـابــد خـون داغـم مـی خـورد
***
مــی چــســان مــغــز مــن آتــش روان را پــرورد؟روغـــــن بـــــادام چـــــون ریــــگ روان را پـــــرورد؟
زود بــاشـد غـوطـه در بــحــر تــهـیـدســتــی زنـدچــون صــدف هــر کــس یـتــیـم دیـگــران را پــرورد
***
بـــر گــل رخــســار او تـــا زلــف پـــیــچ و تــاب زدشــهــپــر پــروانــه ســیــلــی بــر رخ مــهــتــاب زد
از شــکــرخــواب خــزان امـیـد بــیـداری نـداشــتســـایــه ســرو تـــو بـــر روی گــلــســـتـــان آب زد
***
مـن کـیـم تــا دسـت امـیـدم بــه آن دامـن رسـد؟این مرا بـس کـز رهش گردی بـه چـشـم من رسـد
نـیسـت هـر گـوشـی حـریف نـالـه جـانـسـوز مـنآتــشــی کــو تــا بــه فــریـاد ســپــنـد مـن رســد؟
***
بـی تـو بـر من شش جـهت چـون خانه زنبـور شدچـــار دیــوار عـــنــاصـــر تـــنــگـــنــای گـــور شـــد
از ســر مـشــق جــنـون افــتــاده بــودم ســالـهـانـوخــطــی دیـدم کـه داغ کـهـنـه ام نـاســور شــد
***
تـا دل از زلـفـش جـدایـی کـرد از جـان سـیـر شـدنــافــه تـــا افـــتـــاد دور از نــاف آهــو پـــیــر شـــد
روزی لـب تــشـنـگـان را مـی دهـد سـامـان خــدادایه هر خونی که خورد از دست طفلان، شیر شد
***
از فضولی چـشم بـسـتـم خـار و گل همرنگ شدگـوش را کـردم گـران، هـر نـغـمـه سـیرآهنـگ شـد
چـون صـدف هر قـطـره آبـی کـه در کـامـم چـکـیداز هــوای خـــاطــر افــســـرده مــن ســنــگ شــد
***
دل فـتــاد از چــشـم مـسـت یـار تــا فـرزانـه شـدتــا ز جــوش افــتــاد مــی آواره از مــیـخــانـه شــد
دل ز تــــرک آرزو بــــر آرزوهـــا دســــت یـــافــــتمـیـهـمـان تــرک فـضـولـی کـرد صـاحـبــخـانـه شـد
هـــیـــچ کــــافــــر را مــــبــــادا آرزو در دل گــــره!عـاقـبــت مـشـت گـل مـا سـبــحـه صـد دانـه شـد
***
وقـت شـد تـا لـشـکـر خـط مـاه تـا مـاهی کـشـدمـاجــرای دل بــه زلــف او بــه کــوتــاهـی کــشــد
هـر کــجــا حــرفــی ازان چــاک گـریـبــان بــگـذردقــصــه پــپــراهـن یـوســف بــه کـوتــاهـی کـشــد
***
هـر قـدر نـقـاش نـقـش او بــه دقـت مـی کـشــدچـون نـظـر بـر رویـش انـدازد خـجـالـت مـی کـشـد
شـعله جـواله یک نقطه اسـت چـون سـاکن شودسـیـر و دور سـالـکـان آخـر بــه وحـدت مـی کـشـد
آبــروی جــرم اگــر ایــن اســت، در دیــوان عــفــوعاصـی از ناکرده بـیش از کرده خـجـلت می کشـد
***
شـوربـخـتـم، دل بـه آن کـنـج دهانـم مـی کـشـدمـوشـکـافـم، دل بــه آن مـوی مـیـانـم مـی کـشـد
خـــار دیــوارم، وبـــال دامـــن گـــل نـــیــســـتـــمبـی سـبـب از بــاغ بـیـرون بــاغـبــانـم مـی کـشـد
***
خــط ظـالـم از گـل رخــسـار او کـیـن مـی کـشـدانـتــقــام بــلـبــلـان از بــاغ گـلـچــیـن مـی کـشــد
کـوهـکـن را عـشـق اگـر هـم پـلـه پـرویز سـاخـترشک خـسـرو هم شکر بـر روی شیرین می کشد
چشم بـند عیبـجـویان چشم خود پـوشیدن استبـی زبـانی سـرمه در کام سـخـن چـین می کشـد
***
داســتــان عـمـر طـی شــد حــرف او آخــر نـشـدبــرگــریــزان زبـــان شــد، گــفــتــگــو آخــر نــشــد
شـد بــه هـم پــیـچــیـده طـومـار حـیـات جــاودانداســـتـــان زلـــف بـــی پـــایــان او آخـــر نـــشـــد
***
هـیـچ کــس بــی گــوشــمـال روزگــار آدم نـشــدغوطـه تـا در خـون نزد شـمشـیر صـاحـب دم نشـد
نـیـسـت گـوهـر را بـه از گـرد یـتـیـمـی کـسـوتـیاز غــبـــار خـــط صــفــای چـــهــره او کــم نــشـــد
از شـکـسـت خـویش بـالـاتـر نـبـاشـد هـیچ فـتـحنیسـت اسـتـاد آن کـه از شـاگـرد خـود ملزم نشـد
***
زخـم گـسـتــاخـم لـب تــیـغ شـهـادت مـی مـکـدشـبــنـم مـن خـون خـورشـیـد قـیـامـت مـی مـکـد
نقـش شـیرین شـسـتـه شـد از لـوح خـارا و هنوزتــیـشــه فــرهـاد انـگــشــت جــلــادت مـی مـکــد
از دهـــان خــــضــــر آب زنـــدگــــانـــی مـــی رودتـیـغ او از بــس لـب خـود را بـه رغـبــت مـی مـکـد
***
از چـمـن رفـتـی و گـل بـا حـسـرت بـسـیـار مـانـدچــشــم بــلــبــل در پــی آن طــره دســتــار مـانـد
روی حـرف طـوطـیـان هـر چــنـد بــا آیـیـنـه اسـتدیـد تــا آیـیـنــه ات را طــوطــی از گــفــتــار مــانــد
مـــی ســـرایـــد زاغ خـــط او بــــه آواز بــــلـــنـــدکـز گـلـســتــانـش هـمـیـن خــار ســر دیـوار مـانـد
پــنــجــه دشــمــن گــریــبــان مــرا از بــخــت بــدنـوبــت دامـن گـرفــتــن چــون رســیـد از کـار مـانـد
***
شـد بـهار و غـنـچـه مـا همـچـنـان در خـاک مـانـدایـن گــره گــلــزار را در رشــتــه خــاشــاک مــانــد
لـالـه بــا دسـت نـگـاریـن سـیـنـه خـارا شـکـافـتدانـه مـا در چــنـیـن فـصــلـی بــه زیـر خــاک مـانـد
***
یــادگــار عــشـــق داغــی در دل دیــوانــه مــانــدشـمـع رفـت از انـجـمـن، خـاکـسـتـر پــروانـه مـانـد
گریه ام در دل گره شـد، ناله ام بـر لب شـکسـتوای بـر قـفـلـی کـه مـفـتـاحـش درون خـانـه مـانـد
زیر سـقـف آسـمـان نـتـوان نـفـس را راسـت کـرددر دل مـــا آرزوی نـــعـــره مـــســـتـــانـــه مـــانـــد
***
رفــت ایـام جــوانـی، شــوق در جــانــم نــمــانــدهـایـهـوی عــنـدلــیـبــان در گــلــســتــانـم نـمـانـد
از پـشـیـمـانـی سـخـن در عـهـد پـیـری مـی زنـملـب بـه دنـدان مـی گـزم اکـنون کـه دنـدانم نمـانـد
***
روز قـسـمـت چـون ادا فـهـمـی بـه ابــرو داده انـددلـربــایـی را بــه آن چــشــم ســخــنـگـو داده انـد
از کــســی پـــروا نــدارد دیــده گــســـتـــاخ مــندر دیــار حـــســـن چـــون آیــیــنــه ام رو داده انـــد
در تــــمـــنـــای لـــب او بــــوســـه هـــای آبــــدارمـی پــرسـتــان بــر لـب جــام و لـب جــو داده انـد
بـی حـنای بـیعـت گـل نیسـت دسـتـی در چـمنعــنــدلــیـبــان را مــگــر بــیـهــوشــدارو داده انــد؟
***
وقت جمعی خوش که تـخمی در تـه گل کرده اندخــاطــر خــود جــمــع از امـیـد حــاصــل کــرده انـد
زاهــدان چــون ســکــه بــهــر رونــق بـــازار خــودپــشــت بــر زر، روی در دنـیـای بــاطــل کــرده انـد
***
فـتــنـه و آشـوب از هـر سـو بــه مـن رو کـرده انـدتــا دگـر چـشـمـان پــرکـارش چـه جــادو کـرده انـد
چـشم آهو چشم من هرگز بـه این مستـی نبـودگــویـیـا در ســرمــه اش بــیـهـوشــدارو کــرده انــد
***
زهـر در پــیـمـانـه کـردم انـگـبــیـن پــنـداشــتــنـدخــون دل خــوردم شـراب آتــشـیـن پــنـداشــتــنـد
خـط کـشـیـدم بـر سـر سـوداپـرسـت خـویـشـتـنسـاده لـوحـان جـهـان چـیـن جـبــیـن پــنـداشـتـنـد
بــدگــمــانـی لــازم بــدبــاطــنـان افــتــاده اســتگـوشـه از خـلـق جـهان کـردم کـمـین پـنـداشـتـنـد
***
نـغــمــه و گــفــتــار خــوش ارواح را بــال و پــرنــدگـر بــه صـورت رهـزنـنـد امـا بــه مـعـنـی رهـبــرنـد
گل ز شبـنم، شبـنم از گل یافت چندین آب و تابســاده لــوحــان جـــهــان آیــیــنــه یــکــدیــگــرنــد
***
پـنـبـه از بـی طـالـعـی نـاخـن بـه داغـم مـی زنـدپـــرده فــانــوس، دامــن بـــر چـــراغـــم مــی زنــد
عـشـقـبــازان را نـسـیـم زلـف مـی آرد بــه رقـصبــوی گـل بــیـهـوده خــود را بــر دمـاغــم مـی زنـد
***
نـالــه ام نـاخــن بــه داغ عــنـدلــیـبــان مــی زنـدگــریـه گــرم مــن آتــش در گــلــســتــان مـی زنـد
شــمــع پــا در دامــن فــانـوس پــیـچــیـد و هـنـوزشــوق بــر خــاکــســتــر پــروانـه دامــان مـی زنـد
نیسـت در جـیب دو عـالـم خـونـبـهای یک سئوالهـمـتــم ایـن نـغـمـه بــر گـوش کـریـمـان مـی زنـد
عــاشــقــان را جــلــوه گــل درنـمــی آرد ز جــایلــالـه گــاهـی نـاخــنـی بــر داغ ایـشــان مـی زنـد
***
روز روشــن آه مــا بـــر قــلــب گــردون مــی زنــدعاجزست آن کس که بـر دشمن شبیخون می زند
دسـت گـسـتـاخـم بـه زلف او شـبـیخـون می زندبـوسـه ام خـود را بـر آن لـبـهـای مـیگـون مـی زنـد
ســرکــه ابــروی زاهـد گــر چــنـیـن تــنـدی کــنـدنشأه مـی همـچـو رنگ از شـیشـه بـیرون می زند
***
اهل دعوی خـط بـه حـرف اهل معنی می کشـنداین سـگـان بـا آهوان گردن بـه دعـوی می کـشـند
نیسـت حـسـن و عـشـق را از یکـدگـر بـیگـانگـیعـاشـقـان از بـید مـجـنون نـاز لـیلـی مـی کـشـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج