فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

ما را ز کوی جانان عزم سفر نباشد

ما را ز کوی جـانان عزم سـفر نبـاشـدبـی عـمـر زندگـانی کـس را بـسـر نبـاشـدوصف دهان شیرین می گویم و ندانمدر وصف او چـه گویم کان مخـتـصـر نبـاشـدزلف تـر…

ما را ز کوی جـانان عزم سـفر نبـاشـدبـی عـمـر زندگـانی کـس را بـسـر نبـاشـد
وصف دهان شیرین می گویم و ندانمدر وصف او چـه گویم کان مخـتـصـر نبـاشـد
زلف تـرا بـه هر سـو بـاد افگند ازان روتـا بـار خـسـتـه دلـهـا بـر یـک دگـر نـبـاشـد
وصل تو بـی رقیبـان هرگز نشد میسربی خار و خس کسی را گل در نظر نباشد
بـر آه دردمندان خـود را سپـر نسـازیکـاین تـیر پـر بـلا را سـهم از سـپـر نبـاشـد
بـر آسـتـان شاهی درویش بـی نوا راغـــیــر از در گــدایــی راه دگــر نــبـــاشـــد
بـا تـو کجا رساند قاصد سلام خسرو؟جـایی کـه مـحـرم آنجـا بـاد سـحـر نبـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج