فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

ماهی کجاست؟،مصطفا رحماندوست

ماهی کجاست؟

ماهی کجاست؟
تو آبه
آبه کجاست؟
تو دریا
دریا کجاست؟
پشت کوه
کوهه چقدر بلنده
راه منو می بنده
با دو تا کفش زردم
به خونه برمی گردم

مصطفا رحماندوست