فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

مادر بزرگ،افسانه شعبان نژاد

مادر بزرگ

مادربزرگ
وقتی اومد
خسته بود

چار قدش و
دور سرش
بسته بود

صدای كفشش كه اومد
دویدم

دور گُلای دامنش
پریدم

بوسه زدم روی لُپاش
تموم شدن خستگی هاش

شاعر : افسانه شعبان نژاد