فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

لی لی لی لی های های،مصطفا رحماندوست

لی لی لی لی های های

لی لی لی لی های های
گریه کنیم وای وای
گریه چرا؟
چون که رفیق ناز ما مریض است
دوست تمام بچه ها مریض است
دست و بالش شکسته
شاخه سبز پارسالش شکسته
گریه کنیم مریض شده وای وای
درخت نازنین بود های های
با باد همبازی می شد
خواننده نازی می شد
سایه ای داشت صفایی داشت
دور و برش چه جایی داشت
آهای درخت مهربان
نرو تو شهر ما بمان
باران می آد آب می خوری
باد که می اد تاب می خوری

مصطفا رحماندوست