فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

لبی لرزان وچشمی مانده بر در/حجت اله بخشوده

لبی لرزان وچشمی مانده بر در/حجت اله بخشوده

لبی لرزان وچشمی مانده بر در
امیدی خسته و بی بال و بی پر
کبوتر های کوچک بر گلو شان
بجای آب آمد زخم خنجر