فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

كفنش در آتش/رضا عرب‌يار محمدي

كفنش در آتش

باد آمد و ذوب شد تنش در آتش

آب آمد و گم شد بدنش در آتش

ابري كه كفن به دوش خود مي‌آورد

مه‌ شد تن و جان و كفنش در آتش

رضا عرب‌يار محمدي