فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

قُمری ِِ غریب

نیما راعی

قُمــــــــــری ِغَریبــــــــــم

دِل دِل نَــکـُن دلـدارِ مَن ای جانِ مَن جانانِ مَن
قـلبَـم تَپَـد با اِضـطِـراب ای لُـعبـتِ پـنــهـانِ مَن

دردی کِـشـَم از دوری ات درمـان نَدارد دَردِ مَن
راضی به زَجرَم نیستی؟ پیدا شو ای اَلوانِ مَن

صــدبـارِ دیـگـر پُرسَـمَـت پاسُـخ اگر بر مَن ندی !
پاپـیــچِ دیـوارت شـَوَم ای پـیـچَـکِ ایـوانِ مَن

قَصـری پُر از پروانه ای مسـتـانه ای پیـمانه ای
قُمــری غَریبـی میکنــی بر بـام ِ چار ارکـانِ من ؟

پَـر میـــزَنــی پَر میکِــشَـد پِنـدارِ من بر بالِ غَم
نازَت به جانَم میخَرَم پَس شُو تو هم پیمانِ مَن

#نیما_راعی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران