فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

قلب

 

  عنوان آرايه: قلب: 

 توصيف آرايه:

هر گاه دو لفظ آورند كه هر يك، مقلوب ديگرى باشد، آن را قلب نامند. مانند:

 

هر شبنمى در اين ره صد بحر آتشين است   دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

 

كه در آن كلمۀ« هر»، مقلوب يا واژگونۀ كلمۀ« ره» مى‌باشد و بالعكس.

و مانند« كى» و« يك» در اين بيت:

كى شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد   يك نكته از اين دفتر گفتيم و همين باشد