فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

قطعه ٧

روی در زیر سمش کرد بساطی، چو فگندبـار ابـریـشـم خـود بـر خـر چـوبـیـن طـنـبـورگـر بـکـام تـو رسـد تـلـخ، مکـن روی تـرشکآب شیرین نخورد تشنه ازین مشرب ش…

روی در زیر سمش کرد بساطی، چو فگندبـار ابـریـشـم خـود بـر خـر چـوبـیـن طـنـبـور
گـر بـکـام تـو رسـد تـلـخ، مکـن روی تـرشکآب شیرین نخورد تشنه ازین مشرب شور
جـهد کـن تـا بـسـلـامـت بـکـناری بـرسـیاین جـهان بـحر عمیقست و کنارش لب گور
تــرک دنـیـا بــارادت نـکــنـد جــاهـل ازآنـکبــکــراهــت بــدر آیــد ز عــلــف زار ســتــور
سـیف فرغانی این قطعه بـرای خـود گفتکـای شـده از پـی جـامه ز لبـاس دین عـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج