فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

قطعه (در) تاریخ

چـون بـه الهام الهی، گرداندنام خـود خـسـرو جـمجـاه، صـفیبـر سـر مسـند جـم بـار دگـرکــرد آرام بـــه دلــخـــواه صــفــیزین جـلوس دوم نامی، یافتنـظــر …

چـون بـه الهام الهی، گرداندنام خـود خـسـرو جـمجـاه، صـفی
بـر سـر مسـند جـم بـار دگـرکــرد آرام بـــه دلــخـــواه صــفــی
زین جـلوس دوم نامی، یافتنـظــر از حــضــرت الــلــه صــفــی
کلک صائب پی تاریخ نوشت«شد سلیمان زمان شاه صفی »
یـارب ایـن نـام مـبــارک، بـادامـتـیـمـن بــه شـهـنـشـاه صـفـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج