فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

قصه دیدن خلیفه لیلی را

کـــو ز آدم نـــنـــگ دارد از حـــســـدبــا ســعـادت جــنـگ دارد از حــســدعقبـه ای زین صعب تر در راه نیستای خنک آنکش حـسد همراه نیستاین جـسـد خـانـه …

کـــو ز آدم نـــنـــگ دارد از حـــســـدبــا ســعـادت جــنـگ دارد از حــســد
عقبـه ای زین صعب تر در راه نیستای خنک آنکش حـسد همراه نیست
این جـسـد خـانـه حـسـد آمـد بـداناز حــســد آلــوده بـــاشــد خــانــدان
گر جـسـد خـانه حـسد بـاشد ولیکآن جــســد را پــاک کــرد الـلـه نـیـک
طــهـرا بــیـتــی بــیـان پــاکــیـســتگنج نورسـت ار طلسمش خـاکیست
چون کنی بر بی حسد مکر و حسدزان حــسـد دل را سـیـاهـیـهـا رسـد
خــاک شــو مــردان حــق را زیــر پــاخـاک بـر سر کن حـسد را همچـو ما
گـفـت لـیـلـی را خـلـیـفـه کـان تـویکز تـو مجـنون شـد پـریشـان و غـوی
از دگـر خـوبــان تـو افـزون نـیـسـتـیگفت خامش چون تو مجنون نیستی
هـر کـه بــیـدارسـت او در خـواب تــرهـسـت بـیـداریـش از خـوابــش بــتـر
چـون بــحـق بــیـدار نـبــود جــان مـاهـسـت بــیـداری چــو در بــنـدان مـا
جــان هـمـه روز از لـگـدکـوب خــیـالوز زیــــان و ســـــود وز خـــــوف زوال
نی صـفا می ماندش نی لطـف و فرنــی بــســوی آســمــان راه ســفــر
خـفـتـه آن بـاشـد که او از هر خـیالدارد اومــیــد و کــنــد بـــا او مــقـــال
دیو را چـون حـور بـیـنـد او بـه خـوابپــس ز شــهــوت ریـزد او بــا دیـو آب
چـونک تـخم نسل را در شوره ریختاو بـه خویش آمد خیال از وی گریخت
ضـعـف سـر بـیـنـد از آن و تـن پـلـیـدآه از آن نـــقـــش پـــدیــد نـــاپـــدیــد
مـرغ بــر بــالــا و زیـر آن ســایـه اشمــی دود بــر خــاک پــران مــرغ وش
ابــلــهــی صــیــاد آن ســایـه شــودمـی دود چـنـدانـک بــی مـایـه شـود
بی خبـر کان عکس آن مرغ هواستبـی خبـر که اصل آن سایه کجـاست
تــیــر انــدازد بــه ســوی ســایــه اوتـرکشش خالی شود از جست و جو
تـرکش عمرش تـهی شـد عمر رفتاز دویـدن در شــکــار ســایـه تــفــت
سـایـه یـزدان چــو بــاشـد دایـه اشوا رهــانــد از خـــیــال و ســایــه اش
ســـایــه یــزدان بـــود بـــنــده خـــدامــرده او زیــن عــالــم و زنــده خـــدا
دامــن او گــیــر زوتـــر بـــی گــمــانتــــا رهـــی در دامـــن آخــــر زمـــان
کـیـف مـد الـظـل نـقـش اولـیـاســتکـو دلـیـل نـور خــورشـیـد خــداسـت
انـدریـن وادی مــرو بــی ایـن دلــیـللـا احــب الآفـلـیـن گـو چــون خـلـیـل
رو ز ســـایــه آفــتـــابـــی را بـــیــابدامـن شـه شـمـس تـبـریـزی بــتـاب
ره نـدانی جـانـب این سـور و عـرساز ضـیاء الحـق حـسـام الدین بـپـرس
ور حــســد گــیــرد تـــرا در ره گــلــودر حــســد ابــلـیـس را بــاشـد غـلـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج