فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

قصه دارم ، قصه دارم ،مصطفا رحماندوست

قصه دارم ، قصه دارم

قصه دارم ، قصه دارم
قصه هایی تلخ و شیرین
شعر دارم ، شعر دارم
شعرهایی شاد و غمگین

قصه های خوب دارم
شعرهای ناب دارم
آفتاب و ابر دارم
سایه و مهتاب دارم

دوستانی دارم اینجا
بهتر از گلهای زیبا
بی زبان ، اما سخنگو
کوچک ، اما خوب و دانا

هر کدام از دوستانم
دیدنی بسیار دارد
رود دارد ، تپه دارد
کوه دارد ، غار دارد

دوستان خوب خود را
مفت و ارزان می فروشم
هر کدامش را بخواهی
با دل و جان می فروشم

مصطفا رحماندوست