فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

قدرت خدا/شفق

قدرت خدا/شفق

هر چه که بیند دیده

خدایش  آفریده

خورشید و ماه تابان

ستاره ی درخشان

درخت و سبزه و گل

سوسن و سرو و سنبل

جنگل و دشت و دریا

پرندگان  زیبا

این همه را به قدرت

خدا نموده خلقت