فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

قبیله صد پسر از دست داده/ یوسف شیر دژم

قبیله صد پسر از دست داده/ یوسف شیر دژم

قبیله صد پسر از دست داده
پسر یک سو ، پدر از دست داده
عجب شام غریبانی است ، گویا
 بنی هاشم قمر از دست داده