فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم

تـو از عـالـم همـین لـفـظـی شـنیدیبــیــا بــرگــو کــه از عــالــم چــه دیـدیچـه دانـسـتـی ز صـورت یـا ز مـعـنـیچــه بــاشـد آخـرت چــون اسـت دنـیـیب…

تـو از عـالـم همـین لـفـظـی شـنیدیبــیــا بــرگــو کــه از عــالــم چــه دیـدی
چـه دانـسـتـی ز صـورت یـا ز مـعـنـیچــه بــاشـد آخـرت چــون اسـت دنـیـی
بــگـو ســیـمـرغ و کـوه قــاف چــبــودبـــهــشـــت و دوزخ و اعـــراف چـــبـــود
کدام است آن جهان کان نیست پـیداکــه یـک روزش بــود یـک ســال ایـنـجــا
هـمـیـن عـالـم نـبــود آخـر کـه دیـدینـه «مـا لـا تــبــصـرون » آخــر شـنـیـدی
بـیـا بـنـمـا کـه جـابــلـقـا کـدام اسـتجــهـان شـهـر جــابــلـســا کـدام اسـت
مــشــارق بــا مـغــارب را بــیـنـدیـشچــو ایـن عــالــم نـدارد از یـکــی بــیـش
بــیـان «مـثــلـهـن » از ابــن عــبــاسشـنو پـس خـویشـتـن را نیک بـشـنـاس
تـو در خـوابـی و این دیدن خیال استهـر آنـچـه دیـده ای از وی مـثــال اسـت
بـه صبـح حـشر چـون گردی تـو بـیداربـدانـی کـین هـمـه وهم اسـت و پـنـدار
چــو بــرخــیـزد خـیـال چــشـم احــولزمـــیـــن و آســـمـــان گـــردد مـــبـــدل
چـو خـورشـید نـهـان بـنـمـایدت چـهـرنــمـــانــد نــور نــاهــیــد و مــه و مــهــر
فـتـد یـک تــاب از او بــر سـنـگ خـارهشـود چــون پــشــم رنـگـیـن پــاره پــاره
بــکـن اکـنـون کـه کـردن مـی تـوانـیچـون نـتـوانی چـه سـود آن را کـه دانی
چــه مـی گــویـم حــدیـث عــالـم دلتـــو را ای ســرنــشــیــب پـــای در گــل
جــهـان آن تــو و تــو مــانــده عــاجــزز تــو مــحــرومــتــر کــس دیـده هــرگــز
چو محبـوسان بـه یک منزل نشستـهبـه دسـت عـجـز پـای خـویـش بــسـتـه
نشـسـتـی چـون زنـان در کـوی ادبـارنـمـی داری ز جــهـل خــویـشــتــن عـار
دلــیـران جــهـان آغــشــتــه در خــونتـو سـرپــوشـیـده نـنـهـی پــای بــیـرون
چــه کـردی فــهـم از دیـن الـعــجــایـزکـه بــر خـود جـهـل مـی داری تـو جـایـز
زنـان چــون نـاقـصـات عـقـل و دیـنـنـدچـــرا مـــردان ره ایــشـــان گـــزیــنــنــد
اگــر مــردی بــرون آی و ســفــر کــنهـر آنـچ آیـد بــه پــیـشـت زان گـذر کـن
مــیـاســا روز و شــب انــدر مــراحــلمــشـــو مــوقـــوف هــمـــراه و رواحـــل
خـلـیـل آسـا بــرو حــق را طـلـب کـنشــبــی را روز و روزی را بــه شــب کـن
ســتــاره بــا مـه و خــورشــیـد اکـبــربـــود حـــس و خـــیــال و عـــقـــل انــور
بــگــردان زیـن هـمــه ای راهــرو رویهـمـیـشـه «لـا احـب الـافـلـیـن » گـوی
و یا چـون مـوسـی عـمـران در این راهبــرو تــا بــشــنــوی «انـی انــا الــلــه »
تو را تا کوه هستی پیش باقی استصدای لفظ «ارنی » «لن ترانی » است
حـقـیـقـت کـهـربـا ذات تـو کـاه اسـتاگـر کــوه تــویـی نـبــود چــه راه اســت
تـجـلـی گـر رسـد بــر کـوه هـسـتـیشود چـون خـاک ره هسـتـی ز پـستـی
گـدایـی گـردد از یـک جـذبـه شـاهـیبـه یک لـحـظـه دهـد کـوهی بـه کـاهی
بــرو انـدر پــی خــواجــه بــه اســریتـــمــاشـــا کــن هــمــه آیــات کــبـــری
بـــرون آی از ســـرای «ام هــانــی »بــگــو مــطــلــق حــدیـث «مـن رآنـی »
گــذاری کــن ز کــاف و نــون کــونـیـننـشـین بـر قـاف قـرب «قـاب قـوسـین »
دهد حـق مـر تـو را هرچ آن بـخـواهینــمــایـنــدت هــمــه اشــیـا کــمــاهـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج