فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

قاعده در تفکر در انفس

بــه اصــل خــویـش یـک ره نـیـک بــنـگـرکــه مــادر را پــدر شــد بــاز و مــادرجـهان را سر بـه سر در خویش می بـینهر آنچ آمـد بـه آخـر پـیش مـی بـیندر…

بــه اصــل خــویـش یـک ره نـیـک بــنـگـرکــه مــادر را پــدر شــد بــاز و مــادر
جـهان را سر بـه سر در خویش می بـینهر آنچ آمـد بـه آخـر پـیش مـی بـین
در آخـــر گـــشـــت پـــیــدا نـــفـــس آدمطــفـیـل ذات او شــد هـر دو عــالـم
نـــه آخــــر عــــلـــت غـــایـــی در آخــــرهمـی گـردد بـه ذات خـویش ظـاهـر
ظــلــومــی و جـــهــولــی ضـــد نــورنــدولــیـکــن مــظــهـر عــیـن ظــهـورنـد
چـــو پـــشـــت آیــنــه بـــاشـــد مــکــدرنـمـایـد روی شــخــص از روی دیـگـر
شـــعـــاع آفـــتــــاب از چـــارم افـــلـــاکنگـردد مـنـعـکـس جـز بـر سـر خـاک
تــو بــودی عــکــس مــعــبــود مــلــایـکاز آن گـشـتـی تـو مـسـجـود ملـایک
بـــود از هــر تــنــی پــیــش تــو جــانــیوز او در بــسـتـه بــا تـو ریـسـمـانـی
از آن گــشــتـــنــد امــرت را مــســـخـــرکه جـان هر یکی در تـوسـت مضـمر
تـــو مــغــز عـــالــمــی زان در مــیــانــیبــدان خـود را کـه تـو جـان جـهـانـی
تــو را ربــع شـمـالـی گـشـت مـســکـنکـه دل در جـانب چـپ بـاشـد از تـن
جـهـان عـقـل و جـان سـرمـایـه تــوسـتزمـیـن و آسـمـان پــیـرایـه تــوســت
بـبـین آن نیستی کو عین هستی استبـلندی را نگر کو ذات پـسـتـی است
طــبـــیــعــی قــوت تــو ده هــزار اســتارادی بـرتـر از حـصـر و شـمار اسـت
وز آن هــر یــک شـــده مــوقـــوف آلـــاتز اعـــضـــا و جــــوارح وز ربــــاطـــات
پــزشــکــان انـدر آن گـشــتــنـد حــیـرانفــرو مـانـدنـد در تــشــریـح انـســان
نـبــرده هـیـچــکـس ره ســوی ایـن کــاربـه عـجـز خـویش هر یک کرده اقـرار
ز حق با هر یکی حظی و قسمی استمعاد و مبدا هر یک به اسمی است
از آن اســــمـــنـــد مـــوجــــودات قــــائمبــدان اســمـنـد در تــســبــیـح دائم
بــه مـبــدا هـر یـکـی زان مـصـدری شـدبـه وقت بـازگشـتـن چـون دری شـد
از آن در کـــامـــد اول هـــم بــــدر شــــداگـرچـه در مـعـاش از در بــه در شـد
از آن دانـســتــه ای تــو جــمـلـه اســمـاکه هسـتـی صـورت عـکـس مسـما
ظـــــهــــور قــــدرت و عـــــلــــم و ارادتبـه تـوست ای بـنده صاحب سعادت
ســمـیـعــی و بــصــیـری، حــی و گــویـابــقـا داری نـه از خـود لـیـک از آنـجـا
زهـــی اول کــــه عــــیـــن آخــــر آمــــدزهـی بــاطـن کـه عـیـن ظـاهـر آمـد
تــو از خــود روز و شــب انــدر گــمــانـیهمـان بـهتـر کـه خـود را مـی ندانی
چـــو انــجـــام تـــفــکــر شـــد تـــحـــیــردر ایـنـجـا خـتـم شـد بــحـث تــفـکـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج