فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی

بـه نـزد آنکـه جـانش در تـجـلـی اسـتهمه عـالم کتـاب حـق تـعالی اسـتعرض اعراب و جوهر چون حروف استمـراتــب هـمـچــو آیـات وقـوف اسـتاز او هر عالمی چـون …

بـه نـزد آنکـه جـانش در تـجـلـی اسـتهمه عـالم کتـاب حـق تـعالی اسـت
عرض اعراب و جوهر چون حروف استمـراتــب هـمـچــو آیـات وقـوف اسـت
از او هر عالمی چـون سـوره ای خـاصیکـی زان فـاتـحـه و آن دیگـر اخـلاص
نـخــســتــیـن آیـتــش عــقـل کـل آمـدکـه در وی هـمـچـو بـاء بـسـمـل آمـد
دوم نـــفــــس کــــل آمـــد آیـــت نـــورکـه چـون مـصـبـاح شـد از غـایت نـور
ســیـم آیـت در او شـد عـرش رحــمـانچـهارم «آیت الکـرسـی » همی دان
پـس از وی جـرمـهای آسـمـانی اسـتکه در وی سوره سبع المثانی است
نــظـــر کــن بـــاز در جـــرم عـــنــاصـــرکـه هـر یـک آیـتـی هـسـتـنـد بــاهـر
پـس از عـنـصـر بــود جـرم سـه مـولـودکــه نـتــوان کــرد ایـن آیـات مـحــدود
بــه آخــر گـشـت نـازل نـفـس انـســانکـه بــر نـاس آمـد آخــر خــتــم قـرآن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج