فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

فی وحدته سبحانه و تعالی

واحد است او به ذات خویش و احدوحــدتــی بــرتــر از شــمـار و عـددهر کـه را وحـدتـش شـود مـشـهوداز عــدد فــارغ اســت و از مــعــدودســاحــت عــزتــش ب…

واحد است او به ذات خویش و احدوحــدتــی بــرتــر از شــمـار و عـدد
هر کـه را وحـدتـش شـود مـشـهوداز عــدد فــارغ اســت و از مــعــدود
ســاحــت عــزتــش بـــود زان پــاککــه کــنــد کــس تــوهــم اشــراک
ره بــه امـکـان نـیـافـت هـمـتــایـشتــنـگــنــای مــحــال شــد جــایـش
گــر خــدا بـــودی از یــکــی افــزونکـی بـمـانـدی جـهان بـدین قـانـون
در فــیـض وجــود بــســتــه شــدیتـار و پــود بــقـا گـسـسـتـه شـدی
هـمـه عـالـم شــدی عـدم بــا هـمبــلــکــه بــیـرون نـیـامــدی ز عــدم
دانـد آن کـش ز عـقـل بــاشـد بـهـرکه دو شه را چو جا شود یک شهر
ســلـک جــمـعـیـت از نـظـام افـتــدرخــنـه در کـار خــاص و عـام افـتــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج