فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

فی وجوده سبحانه و تعالی

هر که را عقل خـرده بـین بـاشدپـیـش وی ایـن سـخـن یـقـیـن بـاشـدکاسـمان و زمین و هر چـه در اوباشد از جسم و جان چه کهنه چه نونـیـسـت آن را ز صـانـعـی چـ…

هر که را عقل خـرده بـین بـاشدپـیـش وی ایـن سـخـن یـقـیـن بـاشـد
کاسـمان و زمین و هر چـه در اوباشد از جسم و جان چه کهنه چه نو
نـیـسـت آن را ز صـانـعـی چــارهکــه بــود فــیــض بـــخــش هــمــواره
خانه بـی صنع خانه ساز که دیدنقش بـی دسـت خـامه زن که شـنید
هر چه آورده سوی هستی پییــافــتـــه هــســتـــی و بـــقــا از وی
نـه عــرض ذات او و نـی جــوهـرهــر چــه بــنــدی خــیــال ازان بــرتــر
همـه مـحـتـاج او نشـیب و فـرازو او مـــبــــرا ز احـــتــــیـــاج و نـــیـــاز
اول او بـــود و کــایــنــات نــبــودیــافــت زو جــمــلــه کــایـنــات وجــود
آخــر او مــانــد و نـمــانــد کــسکـــنـــه او را جــــز او نـــدانـــد کـــس
از هـمـه در صــفـات و ذات جــدالـــیــس شـــی ء کـــمــثـــلـــه ابـــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج