فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

فی نغمات الجنان من جذبات الرحمان

اشـف قـلـبـی، ایها السـاقـی الـرحـیمبـالتـی یحـیی بـها العـظـم الرمیمزوج الــصـــهــبـــاء بـــالــمــاء الـــزلـــالواجـعـلـن عـقـلی لها مهرا حـلـالب…

اشـف قـلـبـی، ایها السـاقـی الـرحـیمبـالتـی یحـیی بـها العـظـم الرمیم
زوج الــصـــهــبـــاء بـــالــمــاء الـــزلـــالواجـعـلـن عـقـلی لها مهرا حـلـال
بــنـت کـرم تــجــعـلـن الـشـیـخ شــابمن یذق منها عـن الـکـونین غـاب
خـــمــرة مــن نــار مــوســـی نــورهــادنـهـا قـلـبــی و صــدری طــورهـا
قـم فـلـاتـمهل، فـمـا فـی الـعـمـر مهللا تـصـعـب شـربـها و الامر سـهل
قــم فــلــاتــمـهـل فــان الـصــبــح لــاحوالــثــریـا غــربــت والـدیـک صــاح
قــل لــشــیـخ قــلــبــه مــنــهـا نــفــورلـا تــخــف، فــالـلـه تــواب غــفـور
یــا مــغـــنــی ان عـــنــدی کـــل غـــمقـم والـق الـنـار فــیـهـا بــالـنـغــم
یـا مــغــنـی قــم فــان الــعــمــر ضــاعلـا یطـیب الـعـیش الـا بـالـسـمـاع
انــت ایــضـــا یــا مــغـــنــی لــا تـــنــمقـم واذهـب عــن فؤادی کـل غـم
غـــن لـــی دورا، فـــقـــد دار الـــقـــدحوالـصـبـا قـد فـاح والـقـمری صـدح
واذکــرن عــنـدی احــادیـث الـحــبــیـبان عـیشـی من سـواها لا یطـیب
واذکـــرن ذکـــری احـــادیــث الــفـــراقان ذکــر الـبــعــد مـمـا لـا یـطــاق
روحـــن روحـــی بـــاشـــعـــار الــعــربکـی یـتــم الـحــظ فـیـنـا والـطـرب
وافـتــحـن مـنـهـا بــنـظـم مـسـتــطـابقـلـتـه فـی بـعـض ایـام الـشـبـاب
قـد صــرفــنـا الـعــمـر فـی قـیـل و قـالیا ندیمی! قم فـقد ضـاق المجـال
ثــم اطــربــنــی بـــاشــعــار الــعــجــمو اطردن همتـا علی قلبـی هجـم
وابــتــداء مــنـهـا بــبــیـت الــمــثــنـویلـلـحــکـیـم الـمـولـوی الـمـعـنـوی
« بـشنو از نی، چـون حـکایت می کندوز جـداییها، شـکـایت مـی کـنـد»
قــم و خــاطــبــنـی بــکــل الـالـســنـهعل قلبـی ینتـبـت من ذی السنه
انــه فـــی غـــفـــلـــت عـــن حـــالـــهخــائض فــی قــیـلــه مــع قــالــه
کـــل ان فـــهــو فـــی قـــیــد جـــدیــدقـائلـا مـن جـهلـه: هل مـن مـزید
تــائه فــی الـغــی قـد ضــل الـطــریـققـط من سـکرالهوی لا یسـتـفـیق
عـــاکـــف دهــرا، عـــلـــی اصـــنــامــهتــنـفــر الــکــفــار مـن اســلــامـه
کم انادی و هو لایسقی یصغی؟ التنادوافؤادی، وافؤادی، وافؤاد
یــا بـــهــائی اتـــخـــذ قــلــبـــا ســـواهفــهــو مــا مــعــبـــوده الــا هــواه
هـر چــت از حــق بــاز دارد ای پــســرنام کردن، نان و حلوا، سر به سر
گر همی خواهی که بـاشی تـازه جانرو کـتــاب نـان و حـلـوا را بــخـوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج