فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی نصیحة نفس الامارة و تحذیرها من الدنیا الغدارة

ای بــاد صــبــا، بــه پــیــام کــســیچـو بـه شـهـر خـطـاکـاران بـرسـیبـــگـــذر ز مـــحـــلـــه مـــهــجـــورانوز نـــفـــس و هــوی ز خـــدا دورانوا…

ای بــاد صــبــا، بــه پــیــام کــســیچـو بـه شـهـر خـطـاکـاران بـرسـی
بـــگـــذر ز مـــحـــلـــه مـــهــجـــورانوز نـــفـــس و هــوی ز خـــدا دوران
وانـــگـــاه بـــگـــو بـــه بـــهـــائی زارکـای نـامـه ســیـاه و خــطــا کـردار
کــای عــمـر تــبــاه گــنـه پــیـشــه!تــا چـنـد زنـی تـو بــه پــا تـیـشـه؟
یک دم به خود آی و بیین چه کسیبه چه بسته دل، به که همنفسی
شد عمر تـو شصت و همان پـستیوز بــاده لــهـو و لــعــب مــســتــی
گفتـم که مگر چـو بـه سـی بـرسییـابــی خـود را، دانـی چــه کـسـی
درســـی، درســی ز کــتـــاب خـــدارهــبــر نــشــدت بــه طــریـق هـدا
وز سـی بـه چـهل، چـو شدی واصلجـز جـهل از چـهل، نشـدت حـاصل
اکنون، چـو بـه شصت رسیدت سـالیــک دم نـــشـــدی فـــارغ ز وبـــال
در راه خـــــدا، قـــــدمـــــی نــــزدیبــــر لـــوح وفـــا، رقـــمـــی نـــزدی
مـســتــی ز عــلـایـق جــســمـانـیرســـوا شــده ای و نــمــی دانــی
از اهـــل غـــرور، بــــبــــر پـــیـــونـــدخـود را بـه شـکـسـتـه دلـان بـربـند
شـیشـه چـو شـکسـت، شـود ابـتـرجـز شـیـشـه دل کـه شـود بــهـتـر
ای ســــاقــــی بــــاده روحــــانــــیزارم ز عـــلـــایــق جـــســـمـــانــی
یـک لــمـعــه ز عــالـم نـورم بــخــشیـک جـرعـه ز جـام طـهـورم بـخـش
کــز ســرفــکـنـم بــه صــد آســانـیایـن کــهــنــه لــحــاف هـیـولــانــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج