فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

فی مرثیة حضرت سیّدالشهدا علیه آلاف التهیة و الثنا

فدا کنیم چو عشاق هم سر و دستارآن حسین فدا کرد سر به وصل و قراربسان عاشق مهجور دمبدم در باغهمی شویم خرامان ز نور وصل نگارچه شمس گشته خرامان و ساغر اندر…

فدا کنیم چو عشاق هم سر و دستارآن حسین فدا کرد سر به وصل و قرار
بسان عاشق مهجور دمبدم در باغهمی شویم خرامان ز نور وصل نگار
چه شمس گشته خرامان و ساغر اندر دستچو ما به موسم می در پی نگار و بهار
شمیم انس مرا می رسد ز روی عشیقبسان جلوه ی معشوق و یار ماه عذار
ز نور باغ و گل فیض و یار حور سرشترسید شمه ی جنت بسان مشک تتار
جنان و باغ جنان صحبت نگار بودکه وقت صحبت او میرسد گل از گلزار
تجلی از رخ او عالم است و مافیهاکه نور و جلوه ی او دیده راست چون دلدار
جهان و هر چه در اوهست پیش آن دلبرفدا کنیم چو جان و چو سر به یار نثار
به یار خویش ز روز ازل به گاه ابدکنیم مدح و ثنا در کلام و شعر ، دثار
از آن زمان که مرا روی یار جلوه نمود ز تیر ناوک او دیدگان ماست شکار
به هر کلام و به هر شعر مدح دلدارستتغزلش بر تشبیت و مطلع شهوار…
مراست روشنی چشم جلوه ی دلبرکه نور اوست چو شمس و تجلی اش انوار
شدم ز جلوه ی دلدار خویشتن قانعکه از تجلی او نغمه خوان شدم چون سار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج