فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

فی مجانسة الذوات بالصفات

داشـت هـر ذاتــی، چــو در عـلـم ازلخـواهـش خـود را بـه نـوعـی از عـمـلبــالـســان حــال کــرد از حــق سؤالتـــا مــیــســـر ســـازدش در لـــایــزالگـر…

داشـت هـر ذاتــی، چــو در عـلـم ازلخـواهـش خـود را بـه نـوعـی از عـمـل
بــالـســان حــال کــرد از حــق سؤالتـــا مــیــســـر ســـازدش در لـــایــزال
گـر مـیـسـر خـیـر شـد، تــوفـیـق دانگر میسـر شر بـشـد، خـذلانش خـوان
نـی مـیـســر ایـن جــز الـحــان سؤالگـرچـه بـی مسؤول فـعـل آمـد مـحـال
لـوم، پــس عـائد بــه اهـل شــر بــودذیــل عــدل حـــق، از آن اطــهــر بـــود
لــم ایـن مــرمــوز اســرار خــداســتخـوض دادن عقل را، در وی خـطاسـت
گـر بـه عـلـم و حـکـمت حـق قـائلـیبـر تـو منحـل می شود، بـی مشکلی
ورنــه اول رو تـــتـــبـــع کــن عـــلــومخـاصـه، تــشـریـح و ریـاضـی و نـجــوم
بـین چـه حـکمتـهاست در دور سپـهربـین چـه حـکـمـتـهاسـت در تـنویر مهر
بـین چه حکمتـهاست در خلق جـهانبـین چـه حـکمتـهاست در تـعلیم جـان
بـین چـه حکمتـهاست در خلق نبـاتبین چه حکمتهاست در این میوه جات
صــافـی ایـن عـلـمـهـا خــواهـی اگـررو بــه «تــوحـیـد مـفـضـل » کـن نـظـر
کــــانـــدر آن از خــــان عــــلـــم الـــهبــشـنـوی بــا حـق، بـیـان ای مـرد راه
عـلـم و دانش، جـملـه ارث انبـیاسـتانــبـــیــا را عــلــم، از نــزد خــداســت
خـوانـدن صـوری نـشـد صـورت پــذیـراز مــعــانـی تــنـیـســت دانــا را گــزیـر
نـفــس چــون گـردد مـهـیـای قــبــولعـلـم از ایشـان مـی کـند در پـی نزول
غایتش، گاهی میانجی حاصل استمثـل عقلی کاو بـه ایشان واصل است
عــقــل از بــنــد هــوی چــون وارهــدروی وجــهـت ســوی عــلــیـیـن کــنـد
انـبــیـا را چـیـسـت تــعـلـیـم عـقـول؟گـوش کـن گـر نیسـتـی ز اهل فـضـول
کشـف سـر اسـت آنچـه بـتـوانند دیدنقل ذکر است آنچـه بـاشدشان شنید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج