فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

فی ماهیة الذوات

هـر یـک از مـوجـود، بـا طـوری وجـودبــهـر او مـوجــود شــد، انـســان نـمـودبــود امــر مـمــکــنـی از مـمـکــنـاتدر ازل مــمـــتـــاز از غـــیــرش بــ…

هـر یـک از مـوجـود، بـا طـوری وجـودبــهـر او مـوجــود شــد، انـســان نـمـود
بــود امــر مـمــکــنـی از مـمـکــنـاتدر ازل مــمـــتـــاز از غـــیــرش بـــه ذات
بــود امــا بــودنـی عــلــمـی و بــسحــد عـلـم ارچــه نـشـد مـفـهـوم کـس
مأخـذ کل، قدرت بـی منتـهی استبـی کم و بـی کیف و أین و متـی است
داشت از حق، بـهر حق را هم ظهورخـواهی ار تـمثـیل وی، چـون ظـل و نور
ظـل، قـدرت بـود، کـل، قـبـل الوجـودهـم ز حـق، از بــهـر حـق مـعـلـوم بــود
چـون معانیشـان ز یکدیگر جـداسـتگـر تـو مـاهـیاتـشـان خـوانـی، رواسـت
زانکه ماهیت ز ماهو مشـتـق اسـتزان به هر یک صدق، تشبیه حق است
آنچـه مـی گـویم، همـه تـقـریب داننـیـســت جــز تــقـریـب در وسـع بــیـان
این بیانات و شروح، ای حق شناسجـملـه تـمـثـیل و مجـاز اسـت و قـیاس
وه! چـه نـیـکـو گـفـت دانـای حـکـیماز پـــی تـــمــثــیــل قــدوس و قــدیــم:
ای بــرون از فـکـر و قـال و قـیـل مـنخــاک بــر فــرق مــن و تــمــثــیـل مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج