فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

فی قطع العلائق و العزلة عن الخلایق

هـر کــه را تــوفــیـق حــق آمــد دلــیـلعـزلتـی بـگـزید و رسـت از قـال و قـیلعـــزت انــدر عـــزلــت آمــد، ای فــلــانتـو چـه خـواهـی ز اخـتــلـاط ا…

هـر کــه را تــوفــیـق حــق آمــد دلــیـلعـزلتـی بـگـزید و رسـت از قـال و قـیل
عـــزت انــدر عـــزلــت آمــد، ای فــلــانتـو چـه خـواهـی ز اخـتــلـاط ایـن و آن؟
پــا مــکــش از دامــن عــزلــت بـــه در!چــنـد گـردی چـون گـدایـان در بــه در؟
گــر ز دیـو نــفــس مــی جــویـی امــانرو نـهـان شـو! چــون پــری از مـردمـان
از حــقــیـقــت بــر تــو نـگــشــایـد دریزیـن مــجــازی مــردمــان تــا نــگــذری
گــر تــو خــواهــی عــزت دنــیــا و دیـنعـــزلـــتـــی از مـــردم دنـــیــا گـــزیــن
گـنج خـواهی؟ کـنج عـزلـت کـن مـقـامواسـتــتـر واسـتـخـف، عـن کـل الـانـام
چـون شـب قـدر از همه مـسـتـور شـدلــاجـــرم، از پـــای تـــا ســر نــور شــد
اسم اعظم، چون که کس نشناسدشســروری بــر کــل اســمــا بــاشــدش
تــا تــو نـیـز از خـلـق پــنـهـانـی هـمـیلـیـلــت الــقــدری و اســم اعــظــمـی
رو بـــه عـــزلــت آر، ای فــرزانــه مــرد!وز جــمـیـع مـاســوی الـلـه بــاش فـرد
عـزلـت آمـد گـنـج مـقـصـود ای حـزیـن!لـیـک، گـر بــا زهـد و عــلـم آیـد قـریـن
عـزلـت بـی «زای » زاهد عـلـت اسـتور بود بی «عین » علم، آن زلت است
عـزلـت بـی «عـین »، عـین زلت اسـتور بـود بـی «زای » اصـل عـلـت اسـت
زهـد و عـلـم ار مـجـتـمـع نـبـود بـه همکـــی تـــوان زد در ره عـــزلــت قـــدم؟
عــلــم چــبــود؟ از هــمــه پــرداخــتــنجــــمـــلـــه را در داو اول بــــاخـــتــــن
ایـن هـوســهـا از ســرت بــیـرون کــنـدخـوف و خـشـیت، در دلـت افـزون کـنـد
«خـشـیة الـلـه » را نـشـان عـلـم دان!«انما یخـشـی »، تـو در قـرآن بـخـوان!
ســیــنــه را از عــلــم حــق آبــاد کــن!رو حــدیـث «لـو عــلـمـتــم » یـاد کــن!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج