فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

فی ذم من یتفاخر بتقرب الملوک مع أنه یزعم الانخراط فی سلک أهل السلوک

نان و حـلوا چـیسـت، دانی ای پـسر؟قـرب شـاهان اسـت، زین قـرب، الحـذرمـی بــرد هـوش از ســر و از دل قـرارالــفـــرار از قــرب شـــاهــان، الــفـــرارفـر…

نان و حـلوا چـیسـت، دانی ای پـسر؟قـرب شـاهان اسـت، زین قـرب، الحـذر
مـی بــرد هـوش از ســر و از دل قـرارالــفـــرار از قــرب شـــاهــان، الــفـــرار
فـرخ آنـکـو رخـش هـمـت را بــتـاخـتکام از این حلوا و نان، شیرین نساخت
قـرب شــاهـان، آفـت جــان تــو شــدپـــایـــبــــنـــد راه ایـــمـــان تـــو شـــد
جــرعــه ای از نـهـر قــرآن نـوش کــنآیــه «لــا تـــرکـــنــوا» را گـــوش کـــن
لــذت تــخــصــیـص او وقــت خــطــابآن کـنـد کـه نـایـد از صـد خــم شــراب
هـر زمـان کـه شـاه گـویـد: شـیـخـنـا!شــیـخــنـا مــدهـوش گــردد، زیـن نـدا
مست و مدهوش از خطاب شه شودهـر دمـی در پـیـش شـه، سـجـده رود
مــی پـــرســتــد گــویــیــا او شــاه راهــــیــــچ نــــارد یــــاد، آن الــــلــــه را
الله الله، این چـه اسـلام اسـت و دینشـرک بـاشـد ایـن، بـه رب الـعـالـمـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج