فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی ذم من صرف خلاصة عمره فی العلوم الرسمیة المجازیة

ای کـرده بــه عـلـم مـجــازی خـوینـشــنـیـده ز عــلـم حــقـیـقـی بــویســرگــرم بــه حــکــمــت یـونــانـیدلـــســـرد ز حـــکـــمــت ایــمـــانــیدر ع…

ای کـرده بــه عـلـم مـجــازی خـوینـشــنـیـده ز عــلـم حــقـیـقـی بــوی
ســرگــرم بــه حــکــمــت یـونــانـیدلـــســـرد ز حـــکـــمــت ایــمـــانــی
در عـــلـــم رســـوم گـــرو مـــانـــدهنـشـکـسـتـه ز پــای خـود ایـن کـنـده
بــر عـلـم رسـوم چـو دل بــسـتــیبـــر اوجــت اگــر بـــبـــرد، پــســتــی
یـک در نــگــشــود ز مــفــتــاحــشاشــــکـــال افـــزود ز ایـــضـــاحــــش
ز مــقــاصـــد آن، مــقــصــد نــایــابز مــطـــالـــع آن، طـــالـــع در خـــواب
راهـــی نـــنـــمــــود اشــــاراتــــشدل شـــاد نـــشـــد ز بـــشـــاراتـــش
مـــحـــصـــول نــداد مــحـــصـــل آناجــــمــــال افــــزود مـــفــــصــــل آن
تـا کـی ز شـفـاش، شـفـا طـلـبــیوز کـــاســـه زهـــر، دوا طـــلـــبـــی؟
تــا چــنـد چـون نـکـبــتــیـان مـانـیبـــر ســـفـــره چـــرکـــن یــونـــانـــی
تــا کـی بــه هـزار شـعـف لـیـسـیتــه مــانــده کــاســه ابــلــیــســی؟
سؤرالـــمؤمـــن، فـــرمــوده نــبـــیاز سؤر ارسـطـو چــه مـی طـلـبــی؟
سؤر آن جـــو کــه بـــه روز نــشــورخـواهـی کـه شـوی بــا او مـحــشـور
سؤر آن جــــو کـــه در عــــرصــــاتز شـــفـــاعـــت او یـــابـــی درجـــات
در راه طـــــریـــــقـــــت او رو کـــــنبـــا نـــان شـــریــعـــت او خـــو کـــن
کان راه نه ریب در او نه شک استو آن نان نه شور و نه بی نمک است
تــا چــنـد ز فــلـســفــه ات لــافــیویـن یـابـس و رطـب بـه هـم بـافـی؟
رســوا کــردت بـــه مــیــان بـــشــربـــرهــان ثــبـــوت «عــقــل عــشــر»
در ســـر نــنــهــاده، بـــجـــز بـــادتبـــرهـــان «تـــنـــاهــی ابـــعـــادت »
تـا کـی لـافـی ز «طـبــیـعـی دون »تـا کـی بـاشـی بـه رهـش مـفـتـون؟
و آن فـکـر کـه شـد بـه هیولا صـرفصـــورت نــگــرفــت از آن یــک حـــرف
تــصـدیـق چـگـونـه بــه ایـن بــتـوانکـــانـــدر ظـــلـــمـــت، بـــرود الـــوان
عـلـمـی کـه مـسـائل او این اسـتبـی شـبـهه، فـریب شـیاطـین اسـت
تــا چـنـد دو اسـبــه پــی اش تـازیتــا کــی بــه مـطــالــعــه اش نـازی؟
وین علم دنی که تـو را جـان اسـتفــضــلــات فــضــایــل یــونــان اســت
خـود گـو تـا چـنـد چـو خـرمـگـسـاننـازی بــه ســر فــضــلــات کــســان!
تـــا چــنــد ز غــایــت بـــی دیــنــیخـشـت کـتــبــش بــر هـم چـیـنـی؟
انـــدر پــــی آن کـــتـــب افـــتــــادهپـــشـــتـــی بـــه کــتـــاب خـــداداده
نـی رو بــه شــریـعـت مـصــطـفـوینــی دل بــه طــریــقــت مــرتــضــوی
نــه بــهـره ز عــلــم فــروع و اصــولشـــرمـــت بــــادا ز خــــدا و رســـول
ســاقـی! ز کـرم دو ســه پــیـمـانـهدر ده بـــــه بـــــهـــــائی دیــــوانـــــه
زان مـی کـه کـنـد مـس او اکـسـیـرو «عــلـیـه یـســهـل کــل عــســیـر»
زان مــی کـــه اگــر ز قـــضـــا روزییـــک جـــرعـــه از آن شـــودش روزی
از صـــفـــحــــه خـــاک رود اثــــرشوز قـــلـــه عـــرش رســـد خـــبـــرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج