فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

فی ذم من تشبة بالفقراء لسالکین و هو فی زمرة الائشقیاء الهالکین

نان و حلوا چیست؟ این اعمال توجــبــه پــشـمـیـن، ردا و شــال تــواین مقام فـقر خـورشـید اقتـبـاسکی شود حاصل کسی را در لباسزین ردا و جـبـه ات، ای کـج ن…

نان و حلوا چیست؟ این اعمال توجــبــه پــشـمـیـن، ردا و شــال تــو
این مقام فـقر خـورشـید اقتـبـاسکی شود حاصل کسی را در لباس
زین ردا و جـبـه ات، ای کـج نـهاد!این دو بـیت از مـثـنوی آمـد بـه یاد:
«ظاهرت، چـون گور کافر پـر حـللوز درون، قــهــر خـــدا عـــز و جـــل
از بـرون، طـعـنـه زنـی بـر بـایـزیـدوز درونــت، نـنـگ مــی دارد یـزیـد»
رو بــسـوز! ایـن جــبــه نـاپــاک راویـن عـصـا و شــانـه و مـســواک را
ظاهرت، گر هست بـا بـاطن یکیمی تـوان ره یافـت بـر حـق، اندکی
ور مـخـالـف شـد درونـت بـا بـرونرفـتـه بـاشـی در جـهنم، سـرنگـون
ظـاهر و بـاطـن، یکـی بـاید، یکـیتــابـــیــابــی راه حــق را، انــدکــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج