فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

فی ذم المتهمین بجمع أسباب الدنیا، المعرضین عن تحصیل أسباب العقبی

نان و حـلوا چـیست؟ اسـبـاب جـهانکــافــت جــان کــهــانــســت و مــهـانآنــکــه از خـــوف خـــدا دورت کـــنــدآنــــکــــه از راه هــــدی دورت کــــنـ…

نان و حـلوا چـیست؟ اسـبـاب جـهانکــافــت جــان کــهــانــســت و مــهـان
آنــکــه از خـــوف خـــدا دورت کـــنــدآنــــکــــه از راه هــــدی دورت کــــنــــد
آنــکــه او را بـــر ســر او بـــاخــتـــیوز ره تـــحـــقـــیــق، دور انــداخـــتـــی
تــلـخ کـرد ایـن نـان و حـلـوا کـام تــوبــــرد آخــــر، رونــــق اســــلــــام تــــو
بـرکـن ایـن اسـبــاب را از بـیـخ و بـندل دل، ایــن نــارهــوس را ســـرد کــن
آتــش انـدر زن در ایـن حــلــوا و نــانوارهـــان خـــود را از ایـــن بــــاد گـــران
از پـــی آن مــی دوی از جـــان و دلوز پـی این مـانده ای چـون خـر بـه گـل
الله الله، این چـه اسلام است و دینتـــرک شـــد آئیــن رب الــعـــالــمــیــن
جمله سعیت، بهر دنیای دنی استبهر عقبی، می ندانی، سعی چیست
در ره آن مـوشــکـافـی، ای شــقـیدر ره ایـن، کــنــد فــهــم و احــمــقــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج