فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

فی ذم المتمکنین فی المناصب الدنیویة للحظوظ الواهیة الدنیة

نان و حـلوا چـیسـت؟ ای فـرزانه مردمــنـصــب دنـیـاســت، گــرد آن مــگــردگــر بــیـالــایـی از او دســت و دهـانروی آســایــش نــبـــیــنــی در جــهــا…

نان و حـلوا چـیسـت؟ ای فـرزانه مردمــنـصــب دنـیـاســت، گــرد آن مــگــرد
گــر بــیـالــایـی از او دســت و دهـانروی آســایــش نــبـــیــنــی در جــهــان
منصـب دنیا نمی دانی که چـیسـت؟من بـگویم بـا تـو، یک سـاعت بـایسـت
آنــکــه بــنــدد از ره حــق پــای مــردآنـکـه ســازد کـوی حــرمـان جــای مـرد
آنـکـه نـامـش مـایـه بـدنـامـی اسـتآنکه کامش، سر به سر، ناکامی است
آنکه هر ساعت، نهان از خاص و عامکــاســـه زهــرت فـــرو ریــزد بـــه کــام
بــر ســر ایــن زهــر روزان و شــبــانچــنــد خــواهـی بــود لــرزان و تــپــان؟
مـنـصـب دنـیـاسـت، ای نـیـکـونـهـاد!آنــکــه داده خــرمــن دیــنــت بــه بـــاد
منصـب دنیاسـت، ای صـاحـب فنون!آنـکـه کـردت ایـن چـنـیـن، خـوار و زبـون
ای خـوش آن دانا کـه دنیا را بـهشـترفـت همـچـون شـاه مردان در بـهشـت
مــولـــوی مــعـــنــوی در مـــثـــنــوینکتـه ای گفته است، هان تـا بـشنوی:
« تـرک دنـیا گـیر تـا سـلـطـان شـویورنه گـر چـرخـی تـو، سـرگـردان شـوی
زهــر دارد در درون، دنــیــا چـــو مـــارگــرچــه دارد در بــرون، نـقــش و نـگــار
زهـر ایـن مـار مـنـقـش، قـاتـل اسـتمی گریزد زو هر آن کس عاقل اسـت »
زیـن ســبــب، فــرمــود شــاه اولــیــاآن گـــــزیــــن اولــــیــــا و انــــبـــــیــــا:
حـــب الــدنــیــا، رأس کــل خــطــیئةو تـــرک الـــدنــیــا رأس کـــل عـــبـــادة

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج