فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

«فی ذم العلماء المشبهین بالامراء المترفعین عن سیرة الفقرا»

عـلـم یـابــد زیـب از فـقـر، ای پــســرنـی ز بــاغ و راغ و اسـب و گـاو و خــرمـولـوی را، هـسـت دایـم این گـمـانکـان بــیـابــد زیـب ز اســبــاب جــهـا…

عـلـم یـابــد زیـب از فـقـر، ای پــســرنـی ز بــاغ و راغ و اسـب و گـاو و خــر
مـولـوی را، هـسـت دایـم این گـمـانکـان بــیـابــد زیـب ز اســبــاب جــهـان
نقـص عـلـم اسـت، ای جـناب مولویحــشــمــت و مــال و مــنــال دنــیـوی
قاقم و خز چـند پـوشی چون شهان؟مرغ و ماهی، چـند سازی زیب خوان؟
خـود بـده انصـاف، ای صـاحـب کـمالکـی شـود ایـنـهـا مـیـســر از حــلـال؟
ای عــلــم افــراشــتـــه، در راه دیــناز چه شد مائکول و ملبـوست چـنین؟
چـند مـال شـبـهه ناک آری بـه کـف؟تـا که بـاشی نرم پـوش و خـوش علف
عـاقـبــت ســازد تــو را، از دیـن بــریایــن خــودآرایــی و ایــن تـــن پـــروری
لــقــمـه کآیـد از طــریـق مـشــتــبــهخـاک خـور خـاک و بــر آن دنـدان مـنـه
کـان تــو را در راه دیـن مـغـبــون کـنـدنــور عــرفــان از دلــت بـــیــرون کــنــد
لـقـمـه نانی کـه بـاشـد شـبـهه ناکدر حــریــم کــعــبــه، ابــراهــیـم پــاک
گر، بـه دست خود فشاندی تـخـم آنور بـــه گــاو چــرخ کــردی شــخــم آن
ور، مــه نـو در حــصــادش داس کــردور به سنگ کعبه اش، دست آس کرد
ور بــه آب زمـزمـش کـردی عــجــیـنمــریـم آیـیـن پــیـکــری از حــور عــیـن
ور بـخـوانـدی بـر خـمـیرش بـی عـددفــاتـــحـــه، بـــا قــل هــوالــلــه احـــد
ور بـــود از شــاخ طــوبــی آتــشــشور شـدی روح الـامـین هـیـزم کـشـش
ور تــو بــرخـوانـی هـزاران بــسـمـلـهبـــر ســـر آن لـــقـــمــه پـــر ولـــولـــه
عـاقـبــت، خـاصـیـتــش ظـاهـر شـودنـفـس از آن لـقـمـه تـو را قـاهـر شـود
در ره طـاعـت، تــو را بــی جـان کـنـدخـــانـــه دیـــن تــــو را ویـــران کـــنـــد
درد دیــنــت گـــر بـــود، ای مــرد راه!چـاره خـود کـن، کـه دیـنـت شـد تـبـاه
از هوس بـگذر! رها کـن کـش و فـشپـــا ز دامــان قـــنــاعـــت، در مــکــش
گــر نـبــاشــد جــامـه اطــلـس تــو راکـهـنـه دلـقـی، سـاتـر تـن، بـس تـو را
ور مـزعـفـر نـبـودت بـا قـند و مـشـکخـوش بـود دوغ و پـیـاز و نـان خـشـک
ور نــبـــاشـــد مــشــربـــه از زر نــاببــا کــف خــود مـی تــوانـی خــورد آب
ور نــبـــاشــد مــرکــب زریــن لــگــاممـی تـوانـی زد بــه پـای خـویـش گـام
ور نـبـاشـد دور بـاش از پـیش و پـسدور بــاش نـفــرت خــلـق، از تــو بــس
ور نــبـــاشــد خــانــه هــای زرنــگــارمـی تـوان بـردن بـه سـر در کـنـج غـار
ور نـبــاشــد فـرش ابــریـشــم طــرازبــا حــصـیـر کـهـنـه مـسـجــد بــســاز
ور نـبــاشـد شـانـه ای از بــهـر ریـششـانه بـتـوان کـرد بـا انگشـت خـویش
هـرچـه بـیـنـی در جـهـان دارد عـوضدر عـوض گـردد تــو را حــاصـل، غـرض
بی عوض، دانی چه باشد در جهان؟عــمـر بــاشــد، عــمـر، قــدر آن بــدان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج