فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی ذم اصحاب التدریس مقصد هم مجرد اظهار الفضل و التلبیس

نان و حلوا چیست؟ این تـدریس تـوکـان بــود سـرمـایـه تــلـبــیـس تــوبــهـر اظــهـار فــضــیـلـت، مـعــرکـهسـاخـتـی، افـتـادی انـدر مـهـلـکـهتا که عامی…

نان و حلوا چیست؟ این تـدریس تـوکـان بــود سـرمـایـه تــلـبــیـس تــو
بــهـر اظــهـار فــضــیـلـت، مـعــرکـهسـاخـتـی، افـتـادی انـدر مـهـلـکـه
تا که عامی چند سازی دام خویشبا صد افسون، آوری در دام خویش
چـنـد بـگـشـایـی سـر انـبـان لـاف؟چـنـد پـیـمـایـی گـزاف انـدر گـزاف؟
نی فـروعـت محـکم آمد، نی اصـولشــرم بـــادت از خـــدا و از رســول
انـدرین ره چـیسـت دانی غـول تـو؟ایـن ریـایـی درس نـامــعــقــول تــو
درس اگر قـربـت نبـاشـد زان غـرضلــیـس درســا انــه بئس الــمــرض
اسـب دولـت، بـرفـراز عـرش تـاخـتآنکه خـود را زین مرض آزاد ساخـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج