فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

فی تائویل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: حب الوطن من الایمان

ایـهـاالــمــائثــور فــی قــیـد الــذنــوبایـهـا الــمــحــروم مــن ســر الــغــیـوبلـا تــقـم فــی اســر لـذات الـجــســدانــهـا فــی جــیـد حــبــل…

ایـهـاالــمــائثــور فــی قــیـد الــذنــوبایـهـا الــمــحــروم مــن ســر الــغــیـوب
لـا تــقـم فــی اســر لـذات الـجــســدانــهـا فــی جــیـد حــبــل مــن مــســد
قـم تــوجــه شــطــر اقـلـیـم الـنـعـیـمو اذکــر الــاوطــان والــعــهــد الــقــدیـم
گـنج عـلـم «مـا ظـهر مـع مـا بـطـن »گــفــت: از ایـمــان بــود حــب الــوطــن
این وطن، مصر و عراق و شام نیستاین وطن، شهریست کان را نام نیست
زانـکـه از دنـیاسـت، این اوطـان تـمـاممـدح دنـیـا کـی کــنـد «خــیـر الـانـام »
حــب دنـیـا هـســت رأس هـر خــطــااز خــطـا کـی مـی شــود ایـمـان عـطـا
ای خـوش آنـکـو یـابـد از تـوفـیـق بـهـرکــاورد رو ســوی آن بـــی نــام شــهــر
تـو در این اوطـان، غـریـبـی ای پـسـر!خو بـه غربـت کرده ای، خـاکت بـه سر!
آنـقـدر در شــهـر تــن مـانـدی اســیـرکـان وطـن، یـکـبــاره رفـتــت از ضــمـیـر
رو بـتـاب از جـسم و، جـان را شاد کنمــوطـــن اصـــلـــی خـــود را یــاد کـــن
زین جـهان تـا آن جهان بـسیار نیستدر مـیان، جـز یک نفـس در کـار نیسـت
تــا بــه چـنـد ای شـاهـبــاز پــر فـتـوحبــــاز مـــانـــی دور، از اقـــلـــیـــم روح؟
حـیف بـاشـد از تـو، ای صـاحـب هنـر!کــانــدریــن ویــرانــه ریــزی بـــال و پـــر
تــا بــه کـی ای هـدهـد شـهـر سـبــادر غـریبـی مـانده بـاشـی، بـسـتـه پـا؟
جــهـد کــن! ایـن بــنـد از پــا بــاز کـنبــــر فــــراز لـــامـــکــــان پــــرواز کــــن
تـا بـه کی در چـاه طـبـعی سـرنگون؟یـوسـفـی، یـوسـف، بــیـا از چـه بــرون
تـــا عــزیــز مــصـــر ربـــانــی شـــویوا رهـی از جــســم و روحــانـی شـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج